BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baykal’a çarşaf tepkisi

Baykal’a çarşaf tepkisi

CHP li­de­ri, çarşaf açı­lı­mı­na kar­şı çı­kan bir ka­dı­na, “Onun ço­cu­ğu da şe­hit olu­yor. Ata­türk’ü evi­ne fo­toğ­raf ola­rak koy­muş, ama üze­rin­de­ki kı­ya­fe­ti se­nin­ki gi­bi de­ğil di­ye ne kı­zı­yor­sun ona? Bu­na say­gı gös­te­rin” de­di.ONUN ÇOCUĞU DA ŞEHİT OLUYOR CHP li­de­ri, çarşaf açı­lı­mı­na kar­şı çı­kan bir ka­dı­na, “Onun ço­cu­ğu da şe­hit olu­yor. Ata­türk’ü evi­ne fo­toğ­raf ola­rak koy­muş, ama üze­rin­de­ki kı­ya­fe­ti se­nin­ki gi­bi de­ğil di­ye ne kı­zı­yor­sun ona? Bu­na say­gı gös­te­rin” de­di. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, çar­şa­fı ne gay­ri­meş­ru­laş­tır­ma­ya ne de meş­ru­laş­tır­ma­ya gü­cü­nün ye­te­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Ya­sak olan, yan­lış olan, bu kı­lık kı­ya­fe­ti dev­le­te giy­dir­mek. Ka­mu­sal ala­na bu­nu ta­şı­mak. Nor­mal bir va­tan­daş özel ha­yat­ta is­te­di­ği gi­bi gi­yi­ne­bi­lir. Bi­raz se­ve­cen ola­lım, bi­raz say­gı gös­te­re­lim. Bun­dan kork­ma­ya ge­rek yok” de­di. Bay­kal, An­ka­ra’ya dön­mek üze­re An­tal­ya’da­ki evin­den çı­kı­şın­da, tür­ban açı­lı­mın­dan do­la­yı ken­di­si­ni eleş­ti­ren par­ti­li­le­re şun­la­rı söy­le­di: “Bu­nu hep bir­lik­te an­la­ta­ca­ğız, ama böl­ge­sel âdet di­ye bu­nu kul­la­nan in­sa­nı da kı­na­ma­ya­ca­ğız. Ta­bii ki ‘her­kes böy­le yap­sın’ di­ye bu­nu ör­nek gös­ter­mi­yo­ruz. Ta­bii ki he­pi­miz en çağ­daş kı­ya­fet­ler­le çı­kıl­ma­sı­nı ter­cih ede­riz. Bun­lar ge­rek­siz tar­tış­ma­lar.” Bay­kal’ın söz­le­ri üze­ri­ne bir ka­dın, “Yan­lış yap­tı­nız. Bu çar­şaf­lı­la­rı ni­ye al­dı­nız par­ti­ye? Yap­ma pa­şam, ne olur et­me” de­di. CHP li­de­ri, bu söz­le­re şöy­le ce­vap ver­di: “He­pi­miz ay­nı top­lu­mun için­de ya­şı­yo­ruz. Onun üze­rin­de bir kı­ya­fe­ti var, se­nin­ki gi­bi de­ğil di­ye ne kı­zı­yor­sun ona. Bu, Tür­ki­ye’nin top­lum­sal ha­ya­tı­nın gi­de­rek aza­lan bir par­ça­sı ise, da­ha da aza­la­cak­sa, kor­kma­ya ge­rek yok. O in­san­la­ra ta­vır ta­kı­nın­ca alı­nı­yor­lar. ‘Bi­zi dış­lı­yor bu top­lum’ di­yor­lar. Tür­ki­ye’yi böl­me­ye­lim, par­ça­la­ma­ya­lım.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT