BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu top­lum­da ne­ler o­lu­yor?

Bu top­lum­da ne­ler o­lu­yor?

Med­ya or­gan­la­rın­da çı­kan iç ka­rar­tı­cı o ka­dar çok ha­ber var ki... Bun­la­rı oku­yun­ca in­sa­nın deh­şe­te ka­pıl­ma­ma­sı müm­kün de­ğil. Üs­te­lik bu iç ka­rar­tı­cı ha­ber­ler ne bay­ram din­li­yor, ne sey­ran... Ne akıl ne man­tık, ne yaş­lı­lık ne eği­tim vs. Tab­lo bir fe­la­ket! Bu top­lu­ma bu in­san­la­ra ne olu­yor böy­le?Med­ya or­gan­la­rın­da çı­kan iç ka­rar­tı­cı o ka­dar çok ha­ber var ki... Bun­la­rı oku­yun­ca in­sa­nın deh­şe­te ka­pıl­ma­ma­sı müm­kün de­ğil. Üs­te­lik bu iç ka­rar­tı­cı ha­ber­ler ne bay­ram din­li­yor, ne sey­ran... Ne akıl ne man­tık, ne yaş­lı­lık ne eği­tim vs. Tab­lo bir fe­la­ket! Bu top­lu­ma bu in­san­la­ra ne olu­yor böy­le? -81 ya­şın­da­ki ki­şi, 75 ya­şın­da­ki ka­rı­sı­nı bas­ton­la öl­dür­dü. -70 ya­şın­da­ki adam, ni­ye yan ba­kı­yor­sun di­yen 81 ya­şın­da­ki kom­şu­su­nu bı­çak­la­yıp öl­dür­dü. -Tuz­la’da iş­çi­ler kız me­se­le­si yü­zün­den bir­bi­ri­ne gir­di: Üç ölü, bil­mem kaç ya­ra­lı. -Bar­da he­sap­laş­ma: Üç ölü. -Üç ki­şi bir ka­dı­na te­ca­vüz et­tik­ten son­ra, öl­dü­rüp pa­ra­sı­nı ve cep te­le­fo­nu­nu gas­bet­ti. Son­ra bu pa­ray­la iç­ki alıp iç­ti. - Şi­zof­re­ni has­ta­sı genç, an­ne­si­ni, ba­ba­sı­nı ve kar­de­şi­ni bal­ta ile doğ­ra­dı. - 14-15 ya­şın­da­ki üç ço­cuk, bay­ram­laş­ma ba­ha­ne­siy­le evi­ne gir­dik­le­ri 46 ya­şın­da­ki ka­dı­nı dö­vüp te­ca­vüz et­ti... Ço­cuk­la­rın ya­şı­na ye­te­rin­ce dik­kat et­ti­niz mi? Bu yaş­ta ca­na­var­la­şan, su­ça bu­la­şan, hat­ta suç ma­ki­ne­si ha­li­ne ge­len o ka­dar çok sa­yı­da ço­cuk var ki; had­di he­sa­bı yok. Teh­dit­le ar­ka­da­şı­nın pa­ra­sı­nı gas­be­den, ken­din­den kü­çük ço­cuk­la­ra te­ca­vüz eden, hır­sız­lık, kap-kaç ya­pan vs. vs... Bir de em­ni­yet ra­por­la­rın­dan ta­şan kır­mı­zı alarm var: Ero­in kul­lan­ma ya­şı­nın 10’a düş­tü­ğü yo­lun­da bil­gi­ler yer alı­yor... Kü­çük yaş­ta uyuş­tu­ru­cu kul­la­nan, ba­li-ti­ner kok­la­yan ço­cuk­lar ca­na­var­laş­maz da ne olur? Bu baht­sız­lar, her tür­lü is­tis­ma­ra açık ve her tür­lü su­ça ko­lay­lık­la sü­rük­le­ne­bi­lir. Bun­la­rı ko­ru­ya­cak me­ka­niz­ma­lar ne âlem­de aca­ba? Tab­lo acı, tab­lo fe­ci... Top­lu­mun ruh sağ­lı­ğın­da bü­yük bir bo­zul­ma var. Yaş­lı­sı, ol­gu­nu, gen­ci, ço­cuk yaş­ta­ki fert­le­riy­le bu top­lum­da, san­ki kit­le­sel bir cin­net ya­şa­nı­yor. Ama hiç­bir şey yok­muş ve­ya her şey yo­lun­da imiş gi­bi, te­le­viz­yon­lar­da vur pat­la­sın çal oy­na­sın gi­di­yor... Ba­zı ga­ze­te­le­rin in­ter­net say­fa­la­rı, pav­yon­la­rın rek­lam pa­no­sun­dan fark­sız! Ama bun­la­ra kar­şı doğ­ru dü­rüst bir uya­rı, bir tep­ki fi­lan da yok. Top­lum tam bir te­fes­süh için­de. Hak, hu­kuk, say­gı, edep, vic­dan, in­saf hak ge­ti­re... Gü­cü ye­ten ye­te­ne!.. Ba­ba­lar si­lah­la dü­el­lo ya­pı­yor... Bi­ri ölü­yor, bir ya­ra­la­nı­yor. Ya­rım ka­lan işi öle­nin oğ­lu ta­mam­lı­yor. Teh­dit, şan­taj, kav­ga fi­lan. İki ta­raf­tan bi­rer ölü, iki ai­le­nin ba­şı­na ge­len fe­la­ket, kan da­va­sı vs. Bu gi­di­şat ger­çek­ten ür­kü­tü­cü... İn­san­lar sa­bır­sız, in­san­lar ta­ham­mül­süz, in­san­lar ken­di hak­kı­nı ta­nı­mı­yor, baş­ka­sı­nın hak­kı­na hiç say­gı gös­ter­mi­yor. Ve in­san­lar bi­le bi­le fe­la­ke­te hız­la dal­mak­tan vaz­geç­mi­yor. Aşı­rı sür’at ya­pan oto­mo­bil, yo­lun kar­şı­sı­na ge­çip ters is­ti­ka­met­ten ge­len­le ka­fa ka­fa­ya çar­pı­şı­yor. So­nuç: Se­kiz ölü. İki ai­le yok olu­yor. Ço­cuk­la­rı­nı as­ke­re gö­tü­ren ai­le­nin ara­ba­sı, aşı­rı sür’at­ten tak­la atı­yor. So­nuç: Beş ölü!.. Bun­lar, bir­kaç gün için­de med­ya­da yer alan ha­ber­ler­den ge­li­şi­gü­zel se­çil­miş bir­kaç olay. Do­kuz gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­la­rın­da kaç ki­şi öl­dü aca­ba? Top­la­mı­nı bil­mi­yo­rum ama, gün­lük or­ta­la­ma onun al­tı­na düş­me­di? So­ru­yu bir ke­re da­ha so­ra­lım: Bu in­san­la­ra, bu top­lu­ma ne olu­yor?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT