BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALEX’İ SOLLADI

ALEX’İ SOLLADI

For­ma giy­di­ği 12 Sü­per Lig ma­çın­da at­tı­ğı 7 gol ve yap­tı­ğı 9 a­sist­le 18 go­le di­rekt kat­kı sağ­la­yan Lin­coln, G.Sa­ray’ı tek ba­şı­na sırt­lı­yorSAMBACI, ASİST KRALLIĞINI KİMSEYE KAPTIRMAYAN VATANDAŞINI GERİDE BIRAKTI For­ma giy­di­ği 12 Sü­per Lig ma­çın­da at­tı­ğı 7 gol ve yap­tı­ğı 9 a­sist­le 18 go­le di­rekt kat­kı sağ­la­yan Lin­coln, G.Sa­ray’ı tek ba­şı­na sırt­lı­yor 26 MA­ÇIN 23’ÜN­DE VAR Bu se­zon müt­hiş bir de­ği­şim gös­te­ren Cas­si­o Lin­coln, G.Sa­ray’ın en önem­li ko­zu ha­li­ne gel­di. İlk yı­lın­da tek­nik di­rek­tör Karl He­inz Feld­kamp ile prob­lem­ler ya­şa­yan, sa­kat­lık­lar ge­çi­re­rek bir­çok önem­li maç­ta ta­kı­mı­nı yal­nız bı­ra­kan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, bu se­zon G.Sa­ray’ı ade­ta tek ba­şı­na sırt­lı­yor. Son ya­pı­lan G.Bir­li­ği ma­çın­da 1 gol atıp, 1 de asist ya­pa­rak ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan Lin­coln, bu se­zon Sü­per Lig, UE­FA Ku­pa­sı, Tür­ki­ye Ku­pa­sı ve Sü­per Ku­pa’da ya­pı­lan top­lam 26 ma­çın 23’ün­de sa­ha­ya çı­kar­ken, ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la da sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın gön­lü­nü ye­ni­den fet­het­ti. PAR­MAK ISIR­TI­YOR Lin­coln, bu se­zon ra­kip fi­le­le­ri res­mi maç­lar­da 8 kez ha­va­lan­dır­ma­yı ba­şa­ra­rak, el­de edi­len ga­li­bi­yet­ler­de en bü­yük pay sa­hi­bi ol­du. Ge­çen se­zon res­mi maç­la­rın top­la­mın­da 7 gol at­ma­sı­na kar­şı­lık, bu se­zon he­nüz li­gi ya­rı­la­ma­dan gol sa­yı­sı­nı 8’e yük­sel­ten Bre­zil­ya­lı yıl­dız, Sü­per Lig’de 7, UE­FA Ku­pa­sı’nda ise 1 gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. Lin­coln, at­tı­ğı gol­le­rin ya­nı sı­ra yap­tı­ğı asist­ler­le de ta­kı­mı­nı sırt­la­yan bi­rin­ci isim ol­du. 7 gol at­tı­ğı lig­de 9 da asist ya­pa­rak, atı­lan 18 go­le di­rekt kat­kı sağ­la­yan Sam­ba­cı, yıl­lar­dır asist kral­lı­ğı­nı kim­se­ye kap­tır­ma­yan va­tan­da­şı F.Bah­çe­li Alex’i de sol­la­dı. Skib­be’den 2 gün izin Be­şik­taş der­bi­si­nin ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­yan G.Sa­ray’da, Skib­be oyun­cu­la­rı­na iki gün izin ver­di. Fut­bol­cu­la­rı­nın per­for­man­sın­dan ol­duk­ça hoş­nut ka­lan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Çok iyi din­le­nin. Be­şik­taş’ı da ye­ne­rek ta­ti­le mut­lu gi­de­lim” de­di. Öte yan­dan G.Bir­li­ği ma­çı son­ra­sı sağ di­zin­de ağ­rı­la­rı olan Ba­rış’ın MR’ı çe­kil­di. 35 ya­şı­na ba­san Em­re Aşık’ın do­ğum gü­nü kut­lan­dı. Son 7 yılın en iyisi Sü­per Lig’de bu se­zon oy­na­dı­ğı 15 maç­ta fi­le­le­ri top­lam 34 kez ha­va­lan­dı­ran G.Sa­ray, lig­de son 7 se­zo­nun en gol­cü dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. 2001-2002 se­zo­nun­da ay­nı sü­re için­de at­tı­ğı 38 go­lün ar­dın­dan en gol­lü se­zo­nu­nu ge­çi­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip, gol ba­kı­mın­dan lig­de en ya­kın ta­kip­çi­si olan eze­li ra­ki­bi F.Bah­çe’nin de bir maç faz­la­sıy­la 7 gol önün­de bu­lu­nu­yor. Tuhaf yalanlama Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, Ser­vet Çe­tin’e, Fran­sa’nın Mar­sil­ya ku­lü­bün­den tek­lif ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de ken­di­si­nin kay­nak gös­te­ril­me­si­ne tep­ki gös­te­re­rek bu ha­ber­le­ri ya­lan­la­dı. Mar­sil­ya’nın Ser­vet için tek­lif yap­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­me­yen Üs­tü­nel, “Trans­fer tek­lif­le­ri ile il­gi­li ta­ra­fım­dan bir açık­la­mam ol­ma­dı­ğı­nı ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT