BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Or­lan­do Ma­gic, dep­las­man­da Phoe­nix Suns’a 113-112 ye­ni­lir­ken, Tür­koğ­lu 13 sa­yı, 6 ri­ba­unt, 3 asist, 1 blok, 1 de top çal­ma ile oy­na­dı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: At­lan­ta-Mia­mi He­at: 87-73, Cle­ve­land-Phi­la­delp­hi­a: 88-72, New Jer­sey-To­ron­to: 79-101, Bos­ton-New Or­le­ans: 94-82, Det­ro­it-In­di­ana: 114-110, Memp­his-Chi­ca­go: 103-96, Min­ne­so­ta-Spurs: 86-98, Port­land-Clip­pers: 112-120 (uzt), Gol­den Sta­te-Ho­us­ton: 108-119, La­kers-Sac­ra­men­to: 112-103.Hi­da­yet kur­ta­ra­ma­dı Or­lan­do Ma­gic, dep­las­man­da Phoe­nix Suns’a 113-112 ye­ni­lir­ken, Tür­koğ­lu 13 sa­yı, 6 ri­ba­unt, 3 asist, 1 blok, 1 de top çal­ma ile oy­na­dı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: At­lan­ta-Mia­mi He­at: 87-73, Cle­ve­land-Phi­la­delp­hi­a: 88-72, New Jer­sey-To­ron­to: 79-101, Bos­ton-New Or­le­ans: 94-82, Det­ro­it-In­di­ana: 114-110, Memp­his-Chi­ca­go: 103-96, Min­ne­so­ta-Spurs: 86-98, Port­land-Clip­pers: 112-120 (uzt), Gol­den Sta­te-Ho­us­ton: 108-119, La­kers-Sac­ra­men­to: 112-103. Şa­ka yap­tı ko­vul­du Va­len­ci­a, tec­rü­be­li fut­bol­cu Ivan Hel­gu­era’nın söz­leş­me­si­ni fes­het­ti. 33 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun ara trans­fer dö­ne­min­de be­del­siz ola­rak is­te­di­ği ku­lü­be trans­fer ola­bi­le­ce­ği açık­lan­dı. Hel­gu­era, Tek­nik Di­rek­tör Emery’nin çar­şam­ba gü­nü oy­na­dık­la­rı Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çın­da tak­tik tah­ta­sı­na yaz­dı­ğı ya­zı­la­rı, ar­ka­daş­la­rı­na şa­ka yap­mak için de­ğiş­tir­miş­ti. F.Bah­çe-G.Sa­ray Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi, bu­gün dev bir ma­ça sah­ne ola­cak. Eze­li ra­kip­ler F.Bah­çe Acı­ba­dem ile G.Sa­ray, TVF 50. Yıl Spor Sa­lo­nu’nda, sa­at 13.00’de baş­la­ya­cak maç­ta kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Lig­de F.Bah­çe 7., G.Sa­ray ise 8. sı­ra­da yer alı­yor. Lig­de ay­rı­ca Te­le­kom-Be­şik­taş, Ni­lü­fer Be­le­di­ye-Kar­şı­ya­ka, V.Gü­neş Si­gor­ta-Ga­zi Üni­ver­si­te­si maç­la­rı oy­na­na­cak. Mev­lüt 1 yıl da­ha Türk ta­kım­la­rı­nın pe­şin­den koş­tu­ğu A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı oyun­cu­su Mev­lüt Er­dinç, Soc­ha­ux ile olan söz­leş­me­si­ni bir yıl da­ha uzat­tı. Fran­sa 1. Li­gi’nde Soc­ha­ux for­ma­sı­nı gi­yen ve bu se­zon 5 go­le im­za­sı­nı ko­yan 21 ya­şın­da­ki Mev­lüt Er­dinç’in söz­leş­me­si­ni 1 yıl da­ha uzat­tı­ğı­nı be­lir­til­di. Meh­met Al Star’a ya­kın Pho­ne­ix’te dü­zen­le­ne­cek 2009 All Star ma­çı için ya­pı­lan oy­la­ma­nın ilk so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Ba­tı Kon­fe­ran­sı’nda­ki pi­vot­lar ara­sın­da 162 bin 139 oy alan Meh­met, Ya­o Ming ve Sha­qu­il­le O’Ne­al’ın ar­dın­dan 3. sı­ra­da yer al­dı. Do­ğu Kon­fe­ran­sı for­vet­le­ri ara­sın­da 56 bin 6 oy top­la­yan Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun ise 9. sı­ra­da bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Tun­cay be­ra­be­re İn­gil­te­re Pre­mi­er Lig’de Tun­cay Şan­lı’nın ta­kı­mı Midd­les­bro­ugh, Ar­se­nal’le 1-1 be­ra­be­re kal­dı. Tun­cay’ın 90 da­ki­ka gö­rev yap­tı­ğı ma­çın gol­le­ri­ni 17. da­ki­ka­da Ade­ba­yor, 29. da­ki­ka­da Ali­adie­re kay­det­ti. Top­lu so­nuç­lar: A.Vil­la-Bol­ton: 4-2, Li­ver­po­ol-H.City: 2-2, M.City-Ever­ton: 0-1, S.City-Ful­ham: 0-0, Sun­der­land-W.Brom­wich: 4-0, W.Ath­le­tic-B.Ro­vers: 3-0. İb­ra­him’den 51 sa­yı Tür­ki­ye Bas­ket­bol 2. Li­gi’nde İTÜ, Bey­koz’u 88-84 ye­ner­ken, sa­ha­da İb­ra­him Kut­lu­ay şov var­dı. Tec­rü­be­li bas­ket­bol­cu mü­ca­de­le­yi 51 sa­yıy­la ta­mam­lar­ken, ma­çın da yıl­dı­zı ol­du. İTܒde Ha­run Er­de­nay da for­ma giy­di. Yıl­dı­ray dön­dü Al­man­ya Li­gi’nde Ba­yern Mü­nih, Stutt­gart’la 2-2 be­ra­be­re kal­ma­sı­na rağ­men 35 pu­an­la li­der­li­ğe yük­sel­di. Ba­yen’in gol­le­ri­ni Bo­rows­ki (48) ve Lu­ca To­ni (66), Stutt­gart’ın gol­le­ri­ni ise Khe­di­ra (45 ve 90) kay­det­ti. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le 3.5 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­lan Yıl­dı­ray Baş­türk de ikin­ci ya­rı­da oyu­na gir­di. Top­lu so­nuç­lar: W.Bre­men-Wolf­sburg: 2-1, Ham­burg-E.Frank­furt: 1-0, Boc­hum-Köln: 1-2, Le­ver­ku­sen-E.Cott­bus: 1-1, Han­no­ver-A.Bi­ele­feld: 1-1, H.Ber­lin-Karl­sru­he: 4-0. Der­bi G.Sa­ray’ın Aro­ma Er­kek­ler Vo­ley­bol Li­gi’nde oy­na­nan der­bi ma­çı­nı 3-2 G.Sa­ray ka­zan­dı. İlk iki se­ti 25-11 ve 25-17’lik skor­lar­la alan F.Bah­çe 2-0 öne geç­ti an­cak G.Sa­ray 25-16 ve 25-21’lik so­nuç­lar­la 2-2’lik eşit­li­ği sağ­la­dı. Ti­e-bre­ak se­ti­ni de 15-10 ka­za­nan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, sa­lon­dan 3-2 ga­lip ay­rıl­dı. Top­lu so­nuç­lar: Ar­kas-MEF: 3-1, M.Pi­yan­go-SGK: 3-1, P.Aka­de­mi­si-İst.Be­le­di­ye: 0-3, Boz­kurt-Z.Ban­ka­sı: 0-3. Ba­yan­lar Li­gi’nde ise Ec­za­cı­ba­şı, İl­ler Ban­ka­sı’nı 3-0 mağ­lup et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT