BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KARTAL KOMADAN ÇIKTI 1-0

KARTAL KOMADAN ÇIKTI 1-0

Son iki maçında Fenerbahçe ve Ankaraspor’a yenilerek krize giren Beşiktaş, İnönü’de A.Gücü’nü yenerek moral bulduSon iki maçında Fenerbahçe ve Ankaraspor’a yenilerek krize giren Beşiktaş, İnönü’de A.Gücü’nü yenerek moral buldu Nİ­HA­YET GA­Lİ­Bİ­YET ­Sü­per Lig’de ar­dı ar­dı­na pu­an ka­yıp­la­rı ya­şa­yan Be­şik­taş i­çin mut­lak ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir maç­tı ve öy­le de ol­du: 1-0. A.Gü­cü ce­sur gel­di ilk on beş da­ki­ka­da... 9’da Gök­han Em­re­cik­sin’in ne­fis pa­sın­da Mu­rat Er­do­ğan de­fan­sın ar­dın­da top­la bu­luş­tu; vu­ru­şu yü­rek hop­lat­tı Be­şik­taş t­ri­bün­le­rin­de. 3 da­ki­ka son­ra­sın­da yi­ne Gök­han’ın 25 met­re­den ba­zu­ka­sı az fark­la a­u­tu boy­la­dı. Be­şik­taş ilk kez 17. da­ki­ka­da cid­di o­la­rak yük­le­ne­bil­di. Cis­se’nin en­fes to­puk pa­sın­da de­fan­sın ar­ka­sın­da top­la bu­lu­şan Ho­los­ko’nun vu­ru­şu Ser­kan’dan dön­dü, bir kez da­ha u­zak di­re­ğe vur­du S­lo­vak yıl­dız a­ma ol­ma­dı. FIR­SAT­ÇI HO­LOS­KO 25’te Rüş­tü’nün de­ga­jın­da Nob­re yük­sel­di to­pa, on­dan se­ken me­şin yu­var­la­ğı Tol­ga bü­yük bir za­man­la­ma ha­ta­sıy­la Ho­los­ko’ya al­tı pas­ta tes­lim et­ti a­de­ta. Fır­sa­tı tep­me­yen Ho­los­ko tek vu­ruş­la Ser­kan’ı av­la­dı: 1-0. Mo­ral bul­du Kar­tal. Ar­dı ar­dı­na yük­len­me­ye baş­la­dı. 34’te Ek­rem’in sol­dan or­ta­sın­da de­fans­tan se­ken to­pu al­tı pas üs­tün­de ö­nün­de bu­lan Nob­re çok kö­tü vur­du, i­kin­ci gol­den ol­du Be­şik­taş. 36’da Cis­se’nin pa­sın­da sol­da Ho­los­ko’nun mü­sa­it du­rum­da vu­ru­şu az fark­la so­nuç­suz kal­dı. Ho­los­ko’nun or­ta­sın­da Nob­re’nin ka­fa vu­ru­şu da he­de­fi­ni bul­ma­yın­ca ilk ya­rı Be­şik­taş’ın tek fark­lı üs­tün­lü­ğüy­le bit­ti. GÖK­HAN Dİ­RE­Ğİ DÖV­DÜ İlk ya­rı ne ka­dar he­ye­can­lıy­sa, i­kin­ci dev­re o de­re­ce ya­van bir gö­rün­tü­dey­di. Bir ka­za kur­şu­nu ye­mek is­te­me­yen Be­şik­taş ilk bö­lüm­de­ki ka­dar o­fan­sif oy­na­ma­yın­ca, A.Gü­cü de a­tak or­ga­ni­zas­yo­nu bi­le yap­mak­ta güç­lük çe­kin­ce po­zis­yon fa­ki­ri bir 45 da­ki­ka sey­ret­tik. 49’da Gök­han Zan’ın ye­ter­siz mü­da­ha­le­sin­den kur­tu­lup vu­ran Meh­met Yıl­maz he­de­fi bu­la­ma­dı. 63’te Cis­se’nin on se­kiz üs­tün­den sert vu­ru­şun­da Ser­kan ba­şa­rı­lıy­dı. Bu de­ne­me­nin üs­tün­den çok geç­me­di ki F­ran­sı­zın 25 met­re­lik ba­zu­ka­sın­da da Ser­kan to­pu i­ki ham­le­de ön­le­di. 83’te Iglesias’ın pa­sın­da Gök­han Em­re­cik­sin’in al­tı pas­tan sert vu­ru­şu Be­şik­taş di­re­ğin­de pat­la­yın­ca sa­ha­dan üç al­tın pu­an­la ay­rı­lan si­yah-­be­yaz­lı ta­kım ol­du. > Bilgehan Can İ­nö­nü S­ta­dı, 13 A­ra­lık 2008 >> BEŞİKTAŞ 1 Rüş­tü 6 A­li Tan­do­ğan 5.5 (Se­ric dk.77) 5 ­Za­po­tocny 6 ­Gök­han Zan 6 İb­ra­him To­ra­man 6 ­Ser­dar Öz­kan 5.5 (Bo­bo dk.73) 5 ­Cis­se 6.5 ­Del­ga­do 5.5 Ek­rem Dağ 6 ­Nob­re 6 ­Ho­los­ko 8 (U­ğur İn­ce­man dk.86) ? ­Ha­kan A­rı­kan ­Ne­cip ­Tu­na ­Ba­tu­han T.D.: Mus­ta­fa De­niz­li >> A.GÜCÜ 0 Ser­kan Kı­rın­tı­lı 6 El Ya­sa 5.5 ­Tol­ga 4.5 ­De So­u­za 5 İl­kem 5 (C­ha­a­ba­ni dk.65) 4.5 ­G.Em­re­cik­sin 6.5 İb­ra­him E­ge 5.5 ­Cem Can 5 ­Mu­rat Du­ru­er 5 (Me­tin A­kan dk.50) 5.5 ­Mu­rat Er­do­ğan 5 (Ig­le­si­as dk.78) 5 Meh­met Yıl­maz 5 ­Za­fer Öz­gül­te­kin ­Mert Do­ğan ­Bar­ba­ros ­Mus­ta­fa Ay­dın Ant­re­nör: Re­ha Er­gi­ner GOL: Ho­los­ko (dk.25) ­HA­KEM­LER: Yu­nus Yıl­dı­rım, Mu­hit­tin Gür­ses, Ke­mal Yıl­maz DELGADO’YA TERAPİ “BE­NİM VAZ­GE­ÇİL­ME­ZİM” Haf­ta­lar­dır kö­tü oy­na­dı­ğı için eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne ge­len ve ge­çen haf­ta­ki An­ka­ra ma­çın­da sa­ha­yı ıs­lık­lar için­de terk eden Del­ga­do’yu ka­zan­ma­yı ka­fa­sı­na ko­yan Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, kö­tü oyu­nu­na rağ­men bu oyun­cu­yu 90 da­ki­ka sa­ha­da tu­ta­rak G.Sa­ray der­bi­si ön­ce­si mo­ral bul­ma­sı­nı is­te­di. Del­ga­do’nun hem ta­kı­mın kap­ta­nı, hem de oyun­da­ki li­de­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen De­niz­li, “Her fut­bol­cu­nun iniş­li çı­kış­lı dö­ne­mi olur. O be­nim vaz­ge­çil­me­zim” de­di. Ta­raf­tar­lar da maç ön­ce­si Del­ga­do’ya çi­çek ve­re­rek gön­lü­nü al­dı. DEL­GA­DO’DAN TE­ŞEK­KÜR Maç son­ra­sı ko­nu­şan Ma­ti­as Del­ga­do da, “Çok zor bir haf­ta ge­çir­dik. Bu maç­ta ar­ka­daş­la­rım elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­tı­lar. Önem­li olan ka­zan­mak­tı ve ba­şar­dık” de­di. “Ho­ca­ma ve tek­nik kad­ro­ya çok te­şek­kür edi­yo­rum. Sa­ha­ya mo­ral­li şe­kil­de çık­mam­da bü­yük rol oy­na­dı­lar” söz­le­ri­ni kul­la­nan Ar­jan­tin­li yıl­dız, “Per­for­man­sı­mın ar­tıp azal­ma­sın­da pa­ra­nın et­ki­si ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Böy­le bir şey as­la ola­maz. Bu id­di­ala­rı ke­sin­lik­le ka­bul et­mi­yo­rum. Sağ di­zim­de prob­lem var. Ma­ze­ret ola­rak söy­le­mi­yo­rum. G.Sa­ray ma­çı çok fark­lı ola­cak. Da­ha iyi ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz” açık­la­ma­sı yap­tı. Nob­re dal­ya de­di Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya asıl­lı oyun­cu­su Mert Nob­re, A.Gü­cü ma­çıy­la bir­lik­te si­yah-be­yaz­lı for­ma­yı res­mi kar­şı­laş­ma­lar­da 100. kez giy­di. Be­şik­taş’ta 3. se­zo­nu­nu ge­çi­ren gol­cü fut­bol­cu, lig­de ise 74. de­fa sa­ha­ya çık­tı. Sa­rı­dan yırt­tı­lar Be­şik­taş’ta sa­rı kart sı­nı­rın­da bu­lu­nan Rüş­tü, Cis­se, İb­ra­him To­ra­man, Ser­dar Öz­kan ve Nob­re, kar­şı­laş­ma­yı kart­sız ta­mam­la­yın­ca G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si ce­za­lı du­ru­ma düş­mek­ten kur­tul­du. HOLOSKO’DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ İlk on bir­de baş­la­dı­ğı maç­ta is­tek­li gö­rü­nen Fi­lip Ho­los­ko, at­tı­ğı gol­le kri­tik G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si ta­kı­mı­na ne­fes al­dır­dı. Haf­ta­lar­dır go­le has­ret ka­lan Slo­vak fut­bol­cu 5-2’lik Ko­ca­eli ma­çın­dan bu ya­na ilk de­fa gol­le bu­luş­tu. DENİZLİ: ŞAN­SI­MIZ YÜZ­DE 51 Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, zor bir ge­ce­yi 3 pu­an­la ka­pat­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “Ge­çen haf­ta kay­be­di­len 3 pua­nın bas­kı­sı­nın ya­nı sı­ra sa­kat ve ce­za­lı oyun­cu­la­rı­mı­zın ol­ma­sı bi­zi te­dir­gin et­miş­ti. An­cak zor bir ge­ce­yi ka­za­na­rak ge­çir­mek mut­lu­luk ve­ri­ci” de­di. “Gol yol­la­rın­da bi­raz da­ha et­ki­li olur­sak öz­le­nen Be­şik­taş ge­lir” vur­gu­su ya­pan De­niz­li, Be­şik­taş’ın ba­şı­na geç­ti­ği dö­nem­de bir he­def be­lir­le­di­ği­ni ve bu­nu ba­şa­ra­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. Tec­rü­be­li ho­ca önü­müz­de­ki haf­ta oy­na­ya­cak­la­rı G.Sa­ray ma­çı için ise şans­la­rı­nın yüz­de 51 ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di. MAÇTAN NOTLAR Ekrem: Ra­ki­be umut ver­dik Be­şik­taş’ın genç yıl­dı­zı Ek­rem Dağ, A.Gü­cü ma­çın­da çok gol ka­çı­rıp ra­ki­be de umut ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Her ka­nat­ta oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Ek­rem, “Ho­ca ne­re­de gö­rev ve­rir­se ora­da oy­nu­yo­rum. Önem­li olan iyi oy­na­mak. 1-0’da son­ra da­ha çok gol atıp 5-0, 6-0 ya­pa­bi­lir­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu. Skibbe takipte G.Sa­ray’ın ho­ca­sı S­kib­be, ö­nü­müz­de­ki haf­ta kar­şı­la­şa­cak­la­rı Be­şik­taş’ı ya­kın ta­ki­be al­dı. İ­nö­nü S­ta­dı’n­da ma­çı ken­di­si­ne ay­rı­lan ö­zel yer­den sey­re­den S­kib­be not­lar tut­tu. Al­man ça­lış­tı­rı­cı ku­lü­bü a­raç tah­sis et­me­di­ği i­çin çı­kış­ta Ka­ba­taş’a ka­dar yü­rü­dü, son­ra­sın­da bir tak­siy­le e­vi­nin yo­lu­nu tut­tu. Se­ric yi­ne yok Be­şik­taş’ın müz­min ye­de­ği Se­ric, İb­ra­him Üzül­mez’in 3 maç­lık ce­za­sı­na rağ­men Mus­ta­fa De­niz­li ta­ra­fın­dan yi­ne on bi­re alın­ma­dı. Bo­bo’yu yi­ne ye­dek bı­ra­kan De­niz­li, ma­ça Ho­los­ko’yla baş­la­dı. ‘Kan­ka­lar’ tri­bün­de Ya­kın dost­luk ku­ran Bur­sa-A.Gü­cü ta­raf­tar­la­rı Be­şik­taş ma­çın­da bu­nu bir kez da­ha ser­gi­le­di. Bur­sa’nın Trab­zon’u yen­me­sin­den son­ra ba­zı A.Gü­cü­lü ta­raf­tar­lar ye­şil-be­yaz­lı for­ma­lar­la İnö­nü’de yer al­dı. A.Gü­cü’nde sa­rı kart gö­ren İl­kem ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Gök­han pa­zar­lı­ğı Be­şik­taş’ın dev­re ara­sın­da kad­ro­su­na kat­mak is­te­di­ği A.Gü­cü’nün genç yıl­dı­zı Gök­han Em­re­cik­sin için si­yah-be­yaz­lı­lar tek­lif­le­ri­ni yi­ne­le­di. Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi’nin bu oyun­cu­nun trans­fe­ri için bü­yük aşa­ma kay­det­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT