BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ro­bot­’la böb­rek ame­li­ya­tı ya­pıl­dı

‘Ro­bot­’la böb­rek ame­li­ya­tı ya­pıl­dı

As­tro­not­la­rın ge­rek­ti­ğin­de uzay­da ame­li­yat edil­me­si için ge­liş­ti­ri­len ame­li­yat ro­bo­tu “Da Vin­ci”, pros­tat ve ji­ne­ko­lo­jik ame­li­yat­la­rın ar­dın­dan böb­rek ame­li­yat­la­rın­da da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dıAs­tro­not­la­rın ge­rek­ti­ğin­de uzay­da ame­li­yat edil­me­si için ge­liş­ti­ri­len ame­li­yat ro­bo­tu “Da Vin­ci”, pros­tat ve ji­ne­ko­lo­jik ame­li­yat­la­rın ar­dın­dan böb­rek ame­li­yat­la­rın­da da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı Üm­ra­ni­ye Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Eyüp Gü­müş, “Da Vin­ci” ame­li­yat ro­bo­tu ile ilk de­fa ken­di has­ta­ne­le­rin­de tü­mör­lü böb­rek ame­li­ya­tı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Ro­bo­tun böb­rek tü­mö­rü ame­li­yat­la­rın­da kul­la­nıl­ma­sı­nın, dün­ya­da he­nüz 4 yıl­lık bir geç­mi­şe sa­hip ol­du­ğu­nu an­la­tan Doç. Dr. Gü­müş, Tür­ki­ye’de de ilk de­fa ken­di has­ta­ne­le­rin­de ro­bot­la bu tür ame­li­yat­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. 3 SA­AT SÜR­DÜ Doç. Dr. Gü­müş, ro­bot sa­ye­sin­de he­ki­min kon­sol­dan iç or­gan­la­rı 3 bo­yut­lu ve bü­yü­tül­müş ola­rak gö­re­bil­di­ği­ni, ro­bo­tun çok yön­lü ve has­sas ha­re­ket­le­re sa­hip par­ça­la­rı sa­ye­sin­de en kuy­tu böl­ge­ler­de bi­le iş­lem ya­pı­la­bil­di­ği­ni be­lirt­ti. “Da Vin­ci” ile ilk de­fa ya­pı­lan tü­mör­lü böb­rek ame­li­ya­tı­nın 3 sa­at sür­dü­ğü­nü, ame­li­yat­ta 44 ya­şın­da­ki İf­raz Kay­mak ad­lı has­ta­nın böb­re­ğin­de­ki 7 san­ti­met­re­lik kan­ser­li tü­mö­rün ba­şa­rı ile çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, tü­mör­le bir­lik­te has­ta­nın böb­re­ği­nin de ro­bot­la alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Doç. Dr. Gü­müş, şu bil­gi­le­ri ver­di: 1 GÜN­DE AYA­ĞA KALK­TI “Eğer bu ame­li­yat ‘Da Vin­ci’ ile ya­pıl­ma­say­dı has­ta­da top­lam 50 san­ti­met­re­lik ke­sik açıl­mak zo­run­da ka­lı­na­cak­tı. Ro­bot sa­ye­sin­de sa­de­ce bi­rer san­ti­met­re­lik 4 ke­sik ile bu ame­li­ya­tı yap­tık. Do­la­yı­sıy­la has­ta­da es­te­tik bir ku­sur kal­ma­dı. Bu çok bü­yük bir ame­li­yat. Tü­mör­le bir­lik­te has­ta­nın sol böb­re­ği­ni de çı­kart­tık. Ame­li­yat ön­ce­si ve son­ra­sı bir ka­na­ma ol­ma­dı. Has­ta bi­rin­ci gün aya­ğa kalk­tı.” Has­ta İf­raz Kay­mak da ame­li­ya­tı ro­bo­tun ya­pa­ca­ğı­nı öğ­ren­di­ğin­de ön­ce çok kork­tu­ğu­nu, an­cak bil­gi­len­di­ri­lin­ce kor­ku­su­nun geç­ti­ği­ni di­le ge­ti­rdi. EN İNCE NOKTALARA BİLE ULAŞABİLİYOR Robot Da Vinci sayesinde hekim ameliyat esnasında konsoldan iç organları 3 boyutlu ve büyütülmüş olarak görebiliyor. Robot, çok yönlü hassas parçaları ile en kuytu bölgelerde bile rahatça operasyon yapabilme kabiliyetine sahip.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT