BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Marmara Grubu Vakfı Aliyev’i andı

Marmara Grubu Vakfı Aliyev’i andı

Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 5. Yı­lın­da Hay­dar Ali­yev’i, KE­İT Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı’nın mer­ke­zin­de ya­pı­lan bir tö­ren­le an­dı.Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 5. Yı­lın­da Hay­dar Ali­yev’i, KE­İT Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı’nın mer­ke­zin­de ya­pı­lan bir tö­ren­le an­dı. Azer­bay­can Par­la­men­to­su’ndan 5, TBMM’den de 3 AKP, 1 CHP ve 1 MHP Mil­let­ve­ki­li’nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen tö­ren­de es­ki ba­kan ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin ya­nı sı­ra, rek­tör­ler, emek­li or­ge­ne­ral ve ge­ne­ral­ler, aka­de­mis­yen­ler, bü­rok­rat­lar, İs­tan­bul Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı yö­ne­ti­ci­le­riy­le ga­ze­te­ci­ler­den ve si­vil top­lum ön­der­le­rin­den olu­şan ka­la­ba­lık bir din­le­yi­ci top­lu­lu­ğu ha­zır bu­lun­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95349
  % 0.49
 • 6.2974
  % -0.82
 • 7.3657
  % -0.54
 • 8.3006
  % -1.14
 • 243.626
  % -0.97
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT