BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yaş­lı ada­mı kom­şu­la­rı kur­tar­dı

Yaş­lı ada­mı kom­şu­la­rı kur­tar­dı

Fa­tih’te, gaz­lı so­ba ile ısın­ma­ya ça­lı­şan yaş­lı adam, so­ba­nın dev­ri­le­rek alev al­ma­sı üze­ri­ne el­le­ri­ni ve yü­zü­nü yak­tı.Fa­tih’te, gaz­lı so­ba ile ısın­ma­ya ça­lı­şan yaş­lı adam, so­ba­nın dev­ri­le­rek alev al­ma­sı üze­ri­ne el­le­ri­ni ve yü­zü­nü yak­tı. Kom­şu­la­rı­nın içer­de­ki du­ma­nı fark et­me­siy­le yaş­lı adam ta­ma­men yan­mak­tan kur­tul­du. Olay Fa­tih, Hay­dar Ma­hal­le­si, Hay­dar Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan bir binada mey­da­na gel­di. Bi­na­nın en üst ka­tın­da ika­met eden İs­ma­il Kurt (70), ev­de kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı sı­ra­da ısın­mak için gaz­lı so­ba­yı aç­tı. So­ba dev­ri­lip eş­ya­lar tu­tu­şun­ca, yaş­lı adam alev­le­rin or­ta­sın­da kal­dı. Çı­kan du­ma­nın da et­ki­siy­le bay­gın­lık ge­çi­ren Kurt’un yar­dı­mı­na, du­ru­mu fark eden kom­şu­la­rı ye­tiş­ti. Yan­mak üze­re olan ada­mı kur­ta­ran kom­şu­la­rı, ken­di im­kan­la­rı ile yan­gı­nı sön­dür­dü. Yü­zü ve el­le­ri ya­nan yaş­lı adam, ilk mü­da­ha­le­­nin ar­dın­dan hastaneye kaldırıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT