BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ne­ron­lar tek­rar sah­ne­de

Ne­ron­lar tek­rar sah­ne­de

İs­tan­bul’da ön­ce­ki ge­ce bo­yun­ca 1 oto­büs ve 2 TIR ya­kı­la­rak kul­la­nı­la­maz ha­le ge­ti­ril­di. Oto­bü­sün kun­dak­lan­dı­ğı, TIR’la­rın ise ti­ner­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­kıl­dı­ğı öne sü­rül­dü.İs­tan­bul’da ön­ce­ki ge­ce bo­yun­ca 1 oto­büs ve 2 TIR ya­kı­la­rak kul­la­nı­la­maz ha­le ge­ti­ril­di. Oto­bü­sün kun­dak­lan­dı­ğı, TIR’la­rın ise ti­ner­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­kıl­dı­ğı öne sü­rül­dü. İlk olay İki­tel­li, Meh­met Akif Ma­hal­le­si’nde mey­da­na gel­di. Park ha­lin­de bu­lu­nan oto­büs, sa­at 02.00 sı­ra­la­rın­da kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce ben­zin dö­kü­le­rek ate­şe ve­ril­di. Va­tan­daş­la­rın ih­ba­rı üze­ri­ne olay ye­ri­ne po­lis ve it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di. İt­fa­iye ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le­si­ne rağ­men oto­büs bü­yük ha­sar gö­re­rek kul­la­nı­la­maz ha­le ge­ldi. Bir di­ğer olay­ ise Sul­tan­çift­li­ği, Mah­mut­bey Cad­de­si’nde­ki bir oto hur­da­lı­ğın­da ya­şan­dı. Sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na ge­len olay­da hur­da­lık­ta bu­lu­nan 2 TIR, kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce ya­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT