BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­ti­ha­ra kal­kı­şan ka­dın kur­ta­rıl­dı

İn­ti­ha­ra kal­kı­şan ka­dın kur­ta­rıl­dı

Ön­ce­ki ge­ce Zin­cir­li­ku­yu Var­yant üs­tün­de mey­da­na ge­len olay­da, üst­ge­çi­din kor­ku­luk­la­rı­na tır­ma­nan Son­gül Ç. isim­li ka­dın, yol­dan ge­çen tak­si­ci­le­rin dik­ka­ti­ni çek­ti.Ön­ce­ki ge­ce Zin­cir­li­ku­yu Var­yant üs­tün­de mey­da­na ge­len olay­da, üst­ge­çi­din kor­ku­luk­la­rı­na tır­ma­nan Son­gül Ç. isim­li ka­dın, yol­dan ge­çen tak­si­ci­le­rin dik­ka­ti­ni çek­ti. Tak­si­ci­le­rin du­ru­mu em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ne bil­dir­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len po­lis ekip­le­ri, genç ka­dı­nı at­la­ma­ma­sı için uzun sü­re ik­na et­me­ye uğ­raş­tı. Yak­la­şık ya­rım sa­at sü­ren ça­ba­nın so­nun­da kor­ku­luk­lar üze­rin­de aya­ğa kal­kan Son­gül Ç, “Yak­la­şan olur­sa ken­di­mi aşa­ğı­ya ata­rım” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­dı. Ted­bir ola­rak alt yol­dan ge­çen tra­fi­ği ke­sen po­lis ekip­le­ri, bir ara dik­ka­ti da­ğı­lan Son­gül ǒyi pal­to­sun­dan ya­ka­lamayı başardı. Son­gül Ç, am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT