BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rek­lam ajan­sı sa­hi­bi öl­dü­rül­dü

Rek­lam ajan­sı sa­hi­bi öl­dü­rül­dü

Ba­kır­köy’de bir rek­lam ajan­sı sa­hi­bi, iş ye­rin­de tar­tış­tı­ğı ve kim­li­ği he­nüz tes­pit edi­le­me­yen bir ki­şi ta­ra­fın­dan bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü.Ba­kır­köy’de bir rek­lam ajan­sı sa­hi­bi, iş ye­rin­de tar­tış­tı­ğı ve kim­li­ği he­nüz tes­pit edi­le­me­yen bir ki­şi ta­ra­fın­dan bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü. İs­tan­bul Cad­de­si’nde­ki iş­ ye­rin­de ta­di­lat ça­lış­ma­sı yap­tı­ran rek­lam ajan­sı sa­hi­bi Ga­zan­fer Bay, ara­la­rın­da hu­su­met bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len bir ki­şiy­le bi­lin­me­yen bir se­bep­ten do­la­yı tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Tar­tış­ma­nın bü­yü­me­si ne­ti­ce­sin­de bı­çak­la­nan rek­lam ajan­sı sa­hi­bi Ga­zan­fer Bay olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, sal­dır­gan kaç­tı. Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ve po­li­sin yap­tı­ğı in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Ga­zan­fer Bay’ın ce­se­di, İs­tan­bul Ad­li Tıp Ku­ru­mu’nun mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Sal­dır­ga­nın, po­li­se te­le­fon­la ula­şa­rak ci­na­ye­ti üst­len­di­ği ve tes­lim ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT