BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­tih’e 4.5 yıl­da 17 sağ­lık oca­ğı

Fa­tih’e 4.5 yıl­da 17 sağ­lık oca­ğı

Fa­tih Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­rın sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ra­hat­ça ula­şa­bil­me­si­ni sağ­la­mak mak­sa­dıy­la 4.5 yıl içe­ri­sin­de il­çe­de 17 ay­rı ye­re sağ­lık oca­ğı kur­du.Fa­tih Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­rın sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ra­hat­ça ula­şa­bil­me­si­ni sağ­la­mak mak­sa­dıy­la 4.5 yıl içe­ri­sin­de il­çe­de 17 ay­rı ye­re sağ­lık oca­ğı kur­du. Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir, yak­la­şık 425 bin ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı Fa­tih’te in­san­la­rın bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­rin­den fay­da­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni ve bu­nu ba­şar­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Fa­tih’te 4.5 yıl ön­ce 2 sağ­lık oca­ğı bu­lun­du­ğu­nu, spon­sor­la­rın des­te­ği ve be­le­di­ye­nin öz kay­nak­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı yo­luy­la 17 sağ­lık oca­ğı da­ha yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten De­mir, “İl­çe­miz­de, sağ­lık­ta AB stan­dar­dı­nı ya­ka­la­mış ola­ca­ğız. He­nüz hiz­me­te aç­ma­dı­ğı­mız 5 sağ­lık oca­ğı­mı­zın pro­je­si ha­zır. Kıs­met olur­sa 2. dö­nem­de bu ça­lış­ma­la­rı bi­ti­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116511
  % 0.25
 • 3.7406
  % -0.76
 • 4.6581
  % -0.99
 • 5.2586
  % -0.95
 • 163.034
  % -0.51
 
 
 
 
 
KAPAT