BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gör­me bo­zuk­lu­ğun­da GÖZ İÇİ LENS dö­ne­mi

Gör­me bo­zuk­lu­ğun­da GÖZ İÇİ LENS dö­ne­mi

En faz­la baş­vu­ru­lan yön­tem­ler­den bi­ri ha­li­ne ge­len göz içi lens uy­gu­la­ma­la­rı, özel­lik­le la­zer ame­li­ya­tı için uy­gun ol­ma­yan du­rum­lar­da kul­la­nı­lı­yor ve hem ya­kın hem de uza­ğı gör­me prob­lem­le­ri­ne ay­nı an­da çö­züm ge­ti­ri­yorÇe­şit­li göz ku­sur­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ve la­zer tek­no­lo­ji­si gi­bi gün geç­tik­çe ge­li­şen mul­ti­fo­kal göz içi lens­ler; uz­man­lar ta­ra­fın­dan mi­yop, hi­per­met­rop ve özel­lik­le ka­ta­rakt cer­ra­hi­si için çok önem­li bir yol ola­rak gö­rü­lü­yor. Göz içi lens­ler, stan­dart lens­ler­le ay­nı ko­lay­lık­la uy­gu­la­nı­yor ve iyi uy­gu­lan­dı­ğı tak­dir­de la­zer cer­ra­hi­si­nin ve­re­me­di­ği ka­dar ka­lı­cı özel­lik­ler gös­te­ri­yor. Bu lens­ler ço­ğu za­man has­ta­nın ömür bo­yu iyi gör­me­si­ni sağ­lı­yor. Mul­ti­fo­kal lens uy­gu­la­ma­sı­nın ge­niş­le­yen se­çe­nek­ler­le en gü­ve­ni­lir nok­ta­ya doğ­ru git­ti­ği­ni be­lir­ten Doç. Dr. Boz­kurt Şe­ner, “Ar­tık ka­ta­rakt ame­li­yat­la­rın­da, hi­per­met­rop­la­rın za­man içe­ri­sin­de be­lir­gin ha­le ge­len uzak prob­lem­le­ri­ni dü­zelt­me­de, ha­fif ka­ta­rakt baş­la­mış has­ta­lar­da, hat­ta mi­yop­lar­da bi­le çok odak­lı göz içi lens­le­ri kul­la­nı­yo­ruz” de­di. BEK­LEN­Tİ­LE­RE CE­VAP VE­Rİ­YOR Göz içi lens­le­rin özel­lik­le ka­ta­rakt has­ta­la­rın­da avan­taj sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Doç. Dr. Şe­ner, “Ka­ta­rak­tı ye­ni baş­la­mış has­ta­lar­da da bu yön­te­mi kul­la­nı­yo­ruz. Çün­kü bu yön­tem­le has­ta­yı hem ka­ta­rak­tın­dan kur­ta­ra­bi­li­yor, hem de ya­kın ve uzak gör­me ku­sur­la­rı­nı ay­nı an­da dü­zel­te­bi­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Ak­ri­lik ve si­li­kon gi­bi fark­lı mal­ze­me­ler­le ya­pı­lan göz içi lens­le­rin gün geç­tik­çe ge­liş­ti­ği­ni ve gü­ve­nir­li­li­ği­nin ar­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Doç. Dr. Şe­ner, şun­la­rı söy­le­di: “Len­sin ya­pıl­dı­ğı mad­de­ler­le göz her­han­gi bir re­ak­si­yo­na uğ­ra­mı­yor. Uy­gun şe­kil­de gö­ze yer­leş­ti­ri­len göz içi lens­ler, da­ha son­ra hiç­bir prob­le­me se­bep ol­mu­yor. La­zer ame­li­ya­tı için kor­ne­ası uy­gun ol­ma­yan, nu­ma­ra­sı yük­sek olan ve bu­na rağ­men faz­la bek­len­ti­si olan has­ta­lar­da göz içi lens­le­ri ter­cih edi­yo­ruz. Gö­zün kaç nu­ma­ra ise, o nu­ma­ra da bir lens ta­kı­lır. Has­ta­nın bek­len­ti­si­ne çok da­ha faz­la ce­vap ve­re­bi­lir.” GENÇ­LE­RE DE UY­GU­LA­NI­YOR Tek­no­lo­ji­de­ki ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de has­ta­nın gö­zü­ne hiç do­kun­ma­dan, öl­çüm ya­pıp kaç nu­ma­ra lens ta­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bu­la­bil­dik­le­ri­ni an­la­tan Doç. Dr. Şe­ner; “Ger­çek­ten göz içi lens­ler gör­me kon­fo­run­da mü­kem­mel sı­nır­la­ra yak­la­şı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yan­lış nu­ma­ra­lı göz içi lens­ler ile has­ta­nın iyi gör­me­yi bek­ler­ken, gör­me­si­nin iyi­ce bo­zu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Doç. Dr. Şe­ner, “Bu tip prob­lem­le­rin dü­zel­til­me şan­sı var, lens çı­kar­tı­lıp ye­ni­si ko­yu­la­bi­lir, bu da ye­ni bir ame­li­yat ge­rek­ti­rir” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. Göz içi lens ame­li­yat­la­rı­nın yal­nız­ca or­ta yaş ve üs­tü ki­şi­le­re uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı, ba­zı özel du­rum­lar­da 20-30 yaş ara­sı has­ta­lar­da da bu tek­ni­ğin kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Doç. Dr. Şe­ner, böy­le­ce yük­sek hi­per­met­ro­bu olan ki­şi­le­rin ömür bo­yu uzak ve ya­kın göz­lü­ğün­den ve bu­nun­la bir­lik­te muh­te­mel ka­ta­rakt­la­rın­dan kur­tu­la­bi­le­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Kimlere uygun avantajları ne? La­zer­le dü­zel­ti­le­me­ye­cek ka­dar yük­sek mi­yop, hi­per­met­rop ve­ya as­tig­ma­tı o­lan­lar, kor­ne­a ka­lın­lı­ğı la­ze­re i­zin ver­me­yen­ler, ka­ta­rakt­lı ve yük­sek kı­rıl­ma ku­sur­lu has­ta­lar, göz nu­ma­ra­sı­nın i­ler­le­me­di­ği sa­bit ol­du­ğu has­ta­lar için uygun bir yöntem... Avantajları; He­men he­men her de­re­ce­de kı­rıl­ma ku­su­ru­nu te­da­vi e­de­bil­me, her de­re­ce­de ön­gö­rü­le­bi­lir so­nuç­lar, gör­me­nin hız­lı dü­zel­me­si, kor­ne­a­da in­cel­me, do­ku kay­bı ol­ma­ma­sı, yük­sek op­tik ka­li­te­si­nin mu­ha­fa­za­sı, ba­şa­rı­lı bir a­me­li­yat­tan son­ra he­men he­men hiç yan et­ki­si ol­ma­ma­sı, is­te­nir­se ge­ri dö­nü­le­bil­me­si... ­Sağ­lık­lı bir ha­yat i­çin TAV­Sİ­YE­LER > ­Sağ­lık­lı bir ha­ya­tın en ö­nem­li un­su­ru her fır­sat­ta ak­ti­vi­te­de bu­lun­mak­tır. > ­Ba­sit fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler; kalp has­ta­lı­ğı, in­me, di­ya­bet ve os­te­o­po­roz gi­bi cid­di sağ­lık p­rob­lem­le­rini a­zal­tır. > ­Form­da kal­mak i­çin a­tı­la­cak bir son­ra­ki a­dım; dü­zen­li yü­rü­yüş, bi­sik­let ge­zi­si ve yüz­me gi­bi s­por­lar yap­mak­tır. > A­yak­ta du­ra­rak ve­ya yü­rü­ye­rek da­ha faz­la za­man ge­çi­rin. Ev ve­ya bah­çe iş­le­ri­ne da­ha çok za­man a­yı­rın. > ­Te­le­fon­da ko­nu­şur­ken a­yak­ta du­run. Her gün ya­rım sa­at da­ha az te­le­viz­yon iz­le­yin. > A­ra­ba­nı­zı a­lış­ve­riş ya­pa­ca­ğı­nız sü­per mar­ke­tin o­to­par­kı­nın en u­zak kö­şe­si­ne park e­din. Kı­sa me­sa­fe­ler­de a­ra­ba kul­lan­ma­yın. > ­Mer­di­ven­le­ri bir­kaç ka­lo­ri yak­ma fır­sa­tı o­la­rak gö­rün. Ço­cuk­lar­la oy­nar­ken da­ha ak­tif o­lun... Varisleri ciddiye alın P­rof. Dr. U­ğur Ben­gi­sun, tek ba­şı­na va­ri­sin bir risk fak­tö­rü ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak baş­ka fak­tör­ler­le bir­le­şin­ce ha­ya­ti risk o­luş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Ki­şi­nin va­ris­le­ri­nin ol­ma­sı ve ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı, ö­nem­li bir risk fak­tö­rü­dür” de­di. Ben­gi­sun, top­lar­da­ma­rın u­za­yıp kıv­rıl­ma­sı, ge­niş­le­me­si ve de­ri al­tın­da ma­vi-­ye­şil ke­se­cik­ler ha­lin­de be­lir­gin­leş­me­si şek­lin­de or­ta­ya çı­kan va­ris­le­rin en yay­gın gö­rü­len da­mar has­ta­lık­la­rı­nın ba­şın­da gel­di­ği­ni söy­le­di. Ye­ter­li top­lum­sal bi­linç o­luş­ma­dı­ğı i­çin bu tür ra­hat­sız­lık­la­rın göz ar­dı e­dil­di­ği­ni an­la­tan Ben­gi­sun, has­ta­da be­lir­gin bir ağ­rı or­ta­ya çık­ma­dık­ça so­ru­nun ö­nem­sen­me­di­ği­ni, bu­nun da has­ta­lı­ğın i­ler­le­me­si­ne yol aç­tı­ğı­nı söy­le­di. A­na­nas­lı ka­ra­dut pu­din­gi MAL­ZE­ME­LER: Ya­rım ki­log­ram ka­ra­dut, 3 ye­mek ka­şı­ğı buğ­day ni­şas­ta­sı, 1 su bar­da­ğı toz şe­ker, 6 di­lim a­na­nas, 1 pa­ket va­nil­ya... HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Ka­ra­dut­la­rı yı­ka­yıp su­yu­nu sı­kın. Ten­ce­re­ye ni­şas­ta, toz şe­ker, dut su­yu­nu ko­yup ka­rış­tı­rın. A­te­şe a­lıp ko­yu­la­şın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin. Va­nil­ya­yı ko­yup, ka­rış­tı­rıp a­teş­ten a­lın. Ka­rı­şı­mı ka­se­le­re bo­şal­tın ve so­ğu­tun. Ü­zer­le­ri­ne a­na­nas di­li­mi ko­yup ser­vis ya­pın. MAR­KET AY­MAR, ka­no­la ya­ğı­nı ö­ne­ri­yor Ka­no­la ya­ğı, di­ğer yağ­lar gi­bi bir­çok in­sa­nı ra­hat­sız e­de­cek şe­kil­de ye­me­ğe ya­ğın ta­dı­nı ver­me­di­ğin­den; ten­ce­re ye­mek­le­ri­ni, zey­tin­yağ­lı­la­rı ve ız­ga­ra­la­rı do­ğal lez­zet­le­ri i­le ye­me fır­sa­tı ve­ri­yor. Du­man­la­ma nok­ta­sı yük­sek ol­du­ğun­dan kı­zart­ma­la­rı­nı­zı çı­tır çı­tır ya­pı­yor. Ha­mur iş­le­rin­de ve tat­lı­la­rı­nız­da da ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz ka­no­la ya­ğı, ka­tı ya­ğın za­rar­lı et­ki­le­rin­den si­zi ko­ru­mak­la bir­lik­te, tat­la­rı bo­zul­ma­yan kek­ler ve bö­rek­ler yap­ma­nı­zı sağ­lı­yor... SAĞLIĞA VE GÜZELLİĞE... MAYDANOZ Hem lez­zet­li, hem de son de­re­ce ya­rar­lı bir bit­ki­dir may­da­noz. Üs­te­lik de çok bol. Her mev­sim, pa­zar ve ma­nav tez­gah­la­rın­da bul­mak müm­kün. Bir tu­tam may­da­noz, gün­lük C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın ço­ğu­nu kar­şı­lı­yor. May­da­noz­da ay­rı­ca kal­si­yum, po­tas­yum, kü­kürt, mag­nez­yum ve klo­rin ile A ve K vi­ta­mi­ni bu­lu­nu­yor. -May­da­noz bir pro­vi­ta­min kay­na­ğı ol­du­ğu için gör­me gü­cü­ne, kıl­cal da­mar sis­te­mi­ne, ad­re­nal be­zi­ne ve tro­id be­zi­ne iyi ge­li­yor. -Su­yun­da­ki yük­sek klo­ro­fil mik­ta­rı, ka­nı ar­tı­ra­rak ok­si­je­ni me­ta­bo­li­ze edi­yor ve böb­rek­le­rin, ka­ra­ci­ğe­rin, id­rar yol­la­rı­nın te­miz­len­me­si­ne yar­dım edi­yor. -Sin­di­rim en­zim­le­ri­ni uya­ra­rak sin­di­rim ra­hat­sız­lık­la­rı­nı din­di­ri­yor. Ba­ğır­sak so­lu­can­la­rı­nın dü­şü­rül­me­si­ne yar­dım edi­yor. Ga­zın dı­şa­rı atıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor. -Ka­nı te­miz­li­yor, kan­sız­lı­ğa, me­sa­ne il­ti­hap­lan­ma­sı­na, ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lık­la­rı­na, da­mar sert­li­ği­ne et­ki­li. Kan şe­ke­ri­ni nor­mal se­vi­ye­de tu­tu­yor. -To­hum­la­rı­nın id­rar ve saf­ra sök­tü­rü­cü, âdet ka­na­ma­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­rı­cı ni­te­lik­le­ri bu­lu­nu­yor. Âdet san­cı­la­rı­na iyi ge­li­yor. -Grip ve nez­le­ye iyi ge­li­yor. Kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu­dur. Ya­ra, ke­sik ve mo­rar­tı­la­rı iyi­leş­ti­ri­yor. -May­da­noz fo­lik asit içer­di­ği için de önem­li bir bit­ki. Fo­lik asit mer­ke­zi si­nir sis­te­mi­nin iş­le­me­sin­de ha­ya­ti bir rol oy­nu­yor. Fo­lik asit in­ce­ba­ğır­sa­ğın ilk ke­si­min­de emi­li­yor, son­ra ka­ra­ci­ğe­re gi­de­rek ora­da me­ta­bo­li­ze olu­yor. -May­da­noz, koz­me­tik mal­ze­me­si ola­rak da önem­li. Cil­de iyi ge­li­yor. Kay­na­tı­lıp sir­ke ile ka­rış­tı­ra­rak saç­lar yı­kan­dı­ğın­da, saç­la­rın uza­ma­sı ve kuv­vet­len­me­si­ni sağ­lı­yor. Kay­na­tı­lan may­da­no­zun su­yu göz­le­re pan­su­man ya­pıl­dı­ğın­da da, göz­de­ki il­ti­hap­lan­ma­la­rı ön­lü­yor ve yan­ma­yı ge­çi­ri­yor. Yağlı ciltlere özel bakım Cilt de­vam­lı par­lak, gö­ze­nek­le­ri a­çık, si­yah nok­ta­lı, kir­li gö­rü­nüm­lü ve mak­ya­jı a­kı­tı­yor­sa yağ­lı­dır. Yağ­lı cilt­ler de ‘nor­mal yağ­lı’ ve ‘a­şı­rı yağ­lı’ o­la­rak i­ki gu­ru­ba ay­rı­lır. Nor­mal yağ­lı cilt­ler­de si­yah nok­ta­lar, a­şı­rı yağ­lı cilt­le­re gö­re da­ha az ve si­vil­ce­siz­dir. Si­vil­ci­ler a­şı­rı yağ­lı cilt­ler­de o­lur. Yağ­lı cil­din tek a­van­ta­jı ku­ru cilt­ler gi­bi ça­buk ve ko­lay kı­rış­ma­ma­sı­dır. Fa­kat kir­li gö­rü­nü­mün­den do­la­yı da ra­hat­sız e­der. Bu tip cilt­ler i­çin kış ba­kı­mın­da en et­ki­li yön­tem, bit­ki­sel ba­kım mas­ke­le­ri­dir. TE­MİZ­LE­ME SÜ­TÜ Bir fin­can li­mon su­yu, bir tat­lı ka­şı­ğı li­mon ko­lon­ya­sı, bir çay ka­şı­ğı g­li­se­rin, bir ye­mek ka­şı­ğı el­ma sir­ke­si ve bir su bar­da­ğı ma­den so­da­sı­nı ka­rış­tı­rın. Her ak­şam cil­di­ni­zi bu ka­rı­şım­la si­le­bi­lir­si­niz. Bu ka­rı­şı­mı se­rin bir yer­de bu­lun­du­run ve kul­lan­ma­dan ön­ce i­yi­ce çal­ka­la­yın. Bir pı­ra­sa­nın be­yaz kıs­mı­nı e­zin, bir bar­dak süt­le kay­na­tın. Sü­züp, bu ka­rı­şı­mı boz­do­la­bın­da sak­la­yın. Te­miz­le­me süt­le­ri cilt­te u­zun sü­re bek­le­til­me­me­li, te­miz­lik iş­le­min­den son­ra su i­le du­ru­la­nıp bol to­nik sü­rül­me­li... İNCİ “- Ev­li­lik­te i­ki in­sa­nın bir­bi­ri­ni sev­me­si ve say­gı gös­ter­me­si ge­re­kir... Ka­rak­ter o­la­rak, ha­ya­ta ba­kış o­la­rak bir­bir­le­ri­ne uy­ma­lı... Ev­li­lik öy­le ga­rip ki; fark­lı uç­lar da say­gı­yı ko­ru­ya­rak çok i­yi bir u­yum ya­ka­la­ya­bi­lir...” (...Han­de Su­ba­şı / O­yun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Kadriye Gündüz’ün ta­ri­fi) HA­SAN­PA­ŞA KA­ĞIT KE­BA­BI (...8 ki­şi­lik) MAL­ZE­ME­LER: 1200 gr ku­zu ve­ya ko­yun e­ti, 2 a­det do­ma­tes, 3 a­det ha­vuç, 1 sap ke­re­viz, 5 a­det pa­ta­tes, 1 a­det so­ğan, 2 tat­lı ka­şı­ğı ke­kik, 1 çor­ba ka­şı­ğı mar­ga­rin, 8 a­det yağ­lı ka­ğıt, ka­ra­bi­ber, tuz HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Do­ma­te­sin ka­buk­la­rı­nı so­yup, kü­çük par­ça­la­ra doğ­ra­yın. So­ğa­nı ren­de­le­yin. May­da­noz­la ke­re­viz yap­rak­la­rı­nı te­miz­le­yip yı­ka­dık­tan son­ra in­ce in­ce doğ­ra­yın. Ha­vuç­la­rın dış­la­rı­nı ka­zı­yın, ka­buk­la­rı so­yul­muş pa­ta­tes­ler­le bir­lik­te u­fak par­ça­la­ra doğ­ra­yın. E­ti de kuş­ba­şı doğ­ra­yın. Bir ta­va­ya mar­ga­rin i­le ren­de­len­miş so­ğan ve ke­sil­miş et­le­ri ko­ya­rak ka­rış­tı­ra­rak ka­vu­run. Et­ler kav­ru­lun­ca bun­la­rı yağ­lı ka­ğıt­la­rın or­ta­la­rı­na yer­leş­ti­rin. Seb­ze­le­ri de üst­le­ri­ne ser­piş­ti­rin. Tu­zu­nu, bi­be­ri­ni ve ke­ki­ği­ni de serp­tik­ten son­ra her yağ­lı ka­ğı­dın uç­la­rı­nı pa­ket ya­par gi­bi bir­leş­ti­re­rek i­yi­ce ka­pa­yın. Ka­ğıt pa­ket­le­ri bir tep­si­ye yer­leş­tir­dik­ten son­ra or­ta sı­cak­lık­ta bir fı­rı­na ko­yun. Fı­rı­nın ı­sı­sı­nı ha­fif­le­tin ve ke­bap­la­rı fı­rın­da 2 sa­at pi­şi­rin. Ke­bap­lar pi­şin­ce bun­la­rı ka­ğıt­la­rıy­la ser­vis ta­ba­ğı­na yer­leş­ti­rip sof­ra­ya çı­ka­rın. MAH­MUT SA­LİH ÖZ­BEK İlk to­run olan Mah­mut Sa­lih, ai­le­nin ne­şe kay­na­ğı... En kü­çük Tür­ki­ye oku­ru­na iyi ki doğ­dun di­yo­ruz... Şiiriniz (...Burcu Akkanlı’nın mısraları) YAĞ­MUR NA­İF EL­LE­RİN ­Se­ni şeh­rim­den u­zak­laş­tı­ran her a­dım­da, ­Ben yağ­mu­ra tes­lim o­lu­yo­rum... ­Sa­lı­yo­rum be­de­ni­mi, yağ­mu­run na­if el­le­ri­ne, ­Ne za­man do­kun­sa dam­la­la­rı te­ni­me, ­Gül­le­re gark o­lan du­dak­la­rın ­Dü­şü­yor zih­ni­me... Ü­şü­yo­rum... ­Yağ­mur ya­ğı­yor tüm ha­fif­li­ğiy­le... ... ­Na­sıl öz­lü­yo­rum se­ni; ­Se­si­nin se­sim­de ha­yat bu­lu­şu­nu, ­Yi­ne baş­la­dım an­lat­ma­ya se­ni ­De­li ez­be­ri cüm­le­ler gi­bi... ­Sen de­dim mi baş­lı­yor i­çim­de a­cın, öz­lü­yo­rum... ­Dur du­rak bil­mez san­cı­la­ra ya­tı­yor yü­re­ğim ­Ye­ter ar­tık, sev­me­ye­ce­ğim se­ni Öz­le­me­ye­ce­ğim gü­lü­şü­nü, ye­ter ­Ne o­lur git ar­tık, ken­di­ni de al git ... ­Ne bir dü­şüm ne­de bir p­ren­ses ­Sa­de­ce ya­ma­lı a­cı­la­rım­da ak­lım... ­Ne ya­na dön­sem ya­rım bir sı­zı Ah de­dik­çe ak­lı­ma dü­şen... ­Şim­di git­me za­ma­nı, top­la­dım düş­le­ri­mi ­Ba­na bı­rak­tı­ğın ya­rım gü­lüş­le­ri­ni ­Gi­di­yo­rum... Yağ­mu­ra so­yu­nu­yor yü­re­ğim ­Ha­di... Yo­lu­muz çok u­zun E­FE E­MİR TA­YİZ O­nun ilk do­ğum gü­nü... Bu gü­lü­şe ne de­nir ki; hep mut­lu kal E­fe E­mir... Mesajınız ­ HÜ­MEY­RA AR­VAS’A; ­De­niz yıl­dız­la­rı ha­yat bul­sun el­le­rin­de... ­Göz­le­rin ı­şıl­da­sın hep sev­dik­le­rin­le... U­mut­lar hiç bit­me­sin, o iç­ten yü­re­ğin­de... İ­yi ki var­sın, i­yi ki ca­nım­sın... ­Ni­ce ha­yır­lı yaş­la­ra, her şe­yin en i­yi­si­ni hak e­den kıy­met­li ar­ka­da­şım... (...Han­dan Gü­mü­şer’in me­sa­jı) SEV­Dİ­ĞİM A­DAM ­Ha­ya­tın bu ka­dar gü­zel ol­du­ğu­nu an­la­ma­mış­tım, ­Se­ni ta­nı­ma­dan ön­ce... ­Bin­ler­ce te­şek­kür e­di­yo­rum, be­ni mut­lu et­ti­ğin i­çin... İ­yi ki doğ­dun, i­yi ki var­sın... ­Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun sev­di­ğim a­dam... ­Be­ra­ber ni­ce yıl­la­ra... (...Bur­cu Ha­nım’ın me­sa­jı) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT