BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­li­lik gö­rüş­me­si

Ev­li­lik gö­rüş­me­si

Su­al: Müs­lü­man bir er­kek­le kız ev­len­me­den ön­ce, ara­la­rın­da­ki gö­rüş­me­ler na­sıl ol­ma­lı, ne­ler ko­nu­şul­ma­lı ve ne­ler so­rul­ma­lı? Bun­la­rın ya­nın­da, baş­ka bir kim­se­nin ol­ma­sı ge­re­kir mi?Su­al: Müs­lü­man bir er­kek­le kız ev­len­me­den ön­ce, ara­la­rın­da­ki gö­rüş­me­ler na­sıl ol­ma­lı, ne­ler ko­nu­şul­ma­lı ve ne­ler so­rul­ma­lı? Bun­la­rın ya­nın­da, baş­ka bir kim­se­nin ol­ma­sı ge­re­kir mi? CE­VAP: Kız­la er­ke­ğin otu­rup pa­zar­lı­ğa gi­riş­me­le­ri doğ­ru de­ğil­dir. Ya­ni sün­net olan o gö­rüş­me, pa­zar­lık ye­ri ve za­ma­nı de­ğil­dir. Bir­bi­ri­ne uy­gun olup ol­ma­dık­la­rı, za­ten ai­le­ler ara­sın­da ko­nu­şu­lur, so­ru­lup araş­tı­rı­lır. Her ba­kım­dan ev­len­me­le­ri uy­gun gö­rü­lür­se, kız­la oğ­la­nın gö­rüş­me­si on­dan son­ra ol­ma­lı­dır. Na­maz kı­lı­yor mu, ye­ter­li ge­li­ri var mı, han­gi oku­lu bi­tir­di, mi­za­cı, hu­yu na­sıl­dır, eh­li­ye­ti var mı, oğ­lan an­ne­siy­le mi otu­ra­cak gi­bi öğ­re­nil­me­si is­te­nen şey­ler, da­ha ön­ce ai­le­ler ara­sın­da ko­nu­şu­lup hal­le­di­lir. Ya­ni ai­le­ler, ak­ra­ba­lar araş­tı­rıp, ev­len­me­ye ma­ni hal­le­ri ol­ma­dık­la­rı mey­da­na çık­tık­tan son­ra, genç­le­rin, fi­zi­ki ola­rak bir­bi­ri­ni gör­me­le­ri sağ­la­nır. Bu da kı­sa ola­bi­lir. Gö­rüş­me, hal­ve­te ma­ni ola­cak şe­kil­de ol­ma­lı­dır. Me­se­la, oda­nın ka­pı­sı, ha­fif ara­lık­lı ol­ma­lı ve­ya kı­zın mah­rem bir er­kek ak­ra­ba­sı bu­lun­ma­lı ya­hut er­ke­ğin mah­rem bir ka­dın ak­ra­ba­sı ol­ma­lı. Me­se­la an­ne­si, ba­cı­sı, ha­la­sı, tey­ze­si, ni­ne­si ola­bi­lir. Kı­zın ve­ya oğ­la­nın ba­ba­sı da, içe­ri­de du­ra­bi­lir. Oğ­lan­la kız bir­bir­le­ri­nin den­giy­se, bu­na bü­yük­le­rin tav­si­ye ve tec­rü­be­le­ri de ek­le­nin­ce, ar­tık in­ce ele­yip sık do­ku­mak uy­gun ol­maz. Es­ki­den, ço­cuk­la­rı­nı ev­len­di­re­cek olan­lar, bü­yük bir za­ta so­rar­lar, o da, uy­gun de­dik­ten son­ra ev­len­di­rir­ler­miş. Za­man­la, sor­ma­dan iş ya­pı­yor de­nil­me­sin di­ye sor­ma­lar baş­la­mış. Uy­gun den­me­si­ne rağ­men, (Kız is­te­mi­yor, oğ­lan be­ğen­mi­yor) di­ye­rek o za­tın sö­zü­ne uy­mu­yor­lar­mış. Bu ai­le­ler, tek­rar, (Baş­ka bir ta­lip var mı) di­ye sor­du­run­ca, o zat da, (Bi­zim bul­du­ğu­mu­zu be­ğen­mi­yor­lar, ken­di­le­ri at pa­za­rın­dan bak­sın­lar) der­miş. Şu hâl­de, ki­me da­nı­şı­yor­sak, söz din­le­ye­cek­sek da­nış­ma­lı­yız, din­le­me­ye­cek­sek hiç da­nış­ma­ma­lı­yız. Vİ­TİR NA­MA­ZIN­DA Su­al: Vit­ri kı­lar­ken, son re­kât­ta zamm-ı su­re­yi oku­ma­yı unu­tup, ku­nut tek­bi­ri alan kim­se, ku­nut du­ala­rı­nı okur­ken ha­tır­lar­sa, ne yap­ma­sı ge­re­kir? CE­VAP: Unu­tu­lan zamm-ı su­re­yi okur, son­ra tek­rar ku­nut tek­bi­ri alıp ku­nut du­ala­rı­nı okur. Va­cib olan zam­mı su­re­yi ge­cik­tir­di­ği için sec­de-i sehv de ge­re­kir. AB­DEST DU­ALA­RI­NI OKUR­KEN Su­al: Ki­tap­lar­da ab­dest alır­ken; yü­zü yı­kar­ken şu du­a, kol­la­rı yı­kar­ken şu du­a oku­nur de­ni­yor. Bah­se­di­len dua­lar, hız­lı ve­ya ya­vaş oku­nun­ca, o sı­ra­ya denk gel­mez­se, mah­zu­ru olur mu? CE­VAP: Mah­zu­ru ol­maz. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT