BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Res­to­ras­yon tim­le­ri ge­li­yor

Res­to­ras­yon tim­le­ri ge­li­yor

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ta­şın al­tı­na bir de­fa da­ha e­li­ni koy­du. Res­to­ras­yon­lar­da ça­lış­mak ü­ze­re ka­li­fi­ye e­le­man ye­tiş­tir­me­ye baş­la­yan ku­rum, böy­le­ce uz­man­lık bil­gi­si­nin sa­ha­ya doğ­ru ak­ta­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak> Cenk Esen AN­KA­RA Vakıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­ri­hî eser res­to­ras­yon­la­rın­da gö­rev ala­cak ka­li­fi­ye per­so­ne­li ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dı. Ko­ru­ma ve Res­to­ras­yon Mü­te­ah­hit­le­ri Der­ne­ği ile iş bir­li­ği ya­pan Va­kıf­lar, ilk etap­ta ku­rum için­den se­çi­len 40 ki­şi­yi 9 ay­lık eği­tim­den ge­çir­di. Bu­nun ya­nı sı­ra ka­sım iti­ba­riy­le ay­nı prog­ra­mın ikin­ci­si­ni de uy­gu­la­ma­ya geç­ti. Kur­si­yer­ler 3 ayı teo­rik ka­lan kıs­mı pra­tik ol­mak üze­re al­dık­la­rı eği­tim­de res­to­ras­yon gö­ren ese­rin ka­lem işi ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ri­yor, taş iş­çi­li­ği, ah­şap, çi­ni, be­ze­me ko­nu­la­rın­da ça­lı­şı­yor­lar. Res­to­ras­yon tek­nik­le­ri­ne gö­re ona­rım­la­ra ve kon­ser­vas­yon ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lı­yor­lar. Şan­ti­ye­le­re da­ğı­tı­lan uz­man­lar, özel­lik­le pro­je uy­gu­la­ma sü­re­cin­de­ki ak­sa­ma­la­ra son ve­re­cek. Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Be­ya­zıt’ın mi­ma­rı ol­du­ğu pro­jey­le, özel­lik­le res­to­ras­yon­lar­da sı­kın­tı­sı çe­ki­len ara ele­man sı­kın­tı­sı da bit­miş ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT