BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Na­ma­zı za­yi et­me­mek i­çin

Na­ma­zı za­yi et­me­mek i­çin

Na­maz­da, hu­şu­nun sağ­la­na­bil­me­si için na­ma­zın farz­la­rı­na, va­cib­le­ri­ne, sün­net­le­ri­ne, müs­te­hap­la­rı­na çok dik­kat et­mek ge­re­kir.Na­maz­da, hu­şu­nun sağ­la­na­bil­me­si için na­ma­zın farz­la­rı­na, va­cib­le­ri­ne, sün­net­le­ri­ne, müs­te­hap­la­rı­na çok dik­kat et­mek ge­re­kir. Pey­gam­be­ri­miz, bir kim­se­yi na­maz kı­lar­ken, rü­kü­unu ve sec­de­le­ri­ni ta­mam yap­ma­dı­ğı­nı gö­rüp, “Sen na­maz­la­rı­nı böy­le kıl­dı­ğın için, Mu­ham­me­din “aley­his­sa­la­tü ves­se­lam” di­nin­den baş­ka bir din­de ola­rak öl­mek­ten kork­mu­yor mu­sun?” bu­yur­du. Yi­ne bu­yur­du ki: “Siz­ler­den bi­ri­niz, na­maz kı­lar­ken, rü­kü­dan son­ra ta­mam kal­kıp, dik dur­ma­dık­ça ve ayak­ta, her uzuv ye­ri­ne yer­le­şip dur­ma­dık­ça na­ma­zı ta­mam ol­maz.” Bir ke­re de bu­yur­du ki: “İki sec­de ara­sın­da dik otur­ma­dık­ça, na­ma­zı­nız ta­mam ol­maz.” Bir gün Pey­gam­be­ri­miz, bi­ri­ni na­maz kı­lar­ken, na­ma­zın ah­kam ve er­ka­nı­na ria­yet et­me­di­ği­ni, rü­kü­dan kal­kın­ca, di­ki­lip dur­ma­dı­ğı­nı ve iki sec­de ara­sın­da otur­ma­dı­ğı­nı gö­rüp, bu­yur­du ki: “Eğer na­maz­la­rı­nı böy­le kı­la­rak ölür­sen, kı­ya­met gü­nü, sa­na be­nim üm­me­tim­den de­mez­ler.” Bir baş­ka yer­de de şöy­le bu­yur­du: “Bu hal üze­re ölür­sen, Mu­ham­me­din (aley­his­se­lam) di­nin­de ola­rak öl­me­miş olur­sun.” Ebu Hü­rey­re bu­yur­du ki: “Alt­mış se­ne, bü­tün na­maz­la­rı­nı kı­lıp da, hiç­bir na­ma­zı ka­bul ol­ma­yan kim­se, rü­kü ve sec­de­le­ri­ni ta­mam yap­ma­yan kim­se­dir.” Ta­be­ra­ni bil­dir­di ki: Bir mü­min na­ma­zı­nı gü­zel kı­lar, rü­kü ve sec­de­le­ri­ni ta­mam ya­par­sa, na­maz se­vi­nir ve nur­lu olur. Me­lek­ler, o na­ma­zı gö­ğe çı­ka­rır. O na­maz, na­ma­zı kıl­mış ola­na, iyi du­a eder ve sen be­ni ku­sur­lu ol­mak­tan ko­ru­du­ğun gi­bi, Al­la­hü tea­la da, se­ni mu­ha­fa­za et­sin, der. Na­maz gü­zel kı­lın­maz­sa, si­yah olur. Me­lek­ler o na­maz­dan iğ­re­nir. Gö­ğe gö­tür­mez­ler. O na­maz, kıl­mış ola­na, fe­na du­a eder. Sen be­ni za­yi ey­le­di­ğin, kö­tü ha­le sok­tu­ğun gi­bi, Al­la­hü tea­la da, se­ni za­yı ey­le­sin, der. O hal­de, na­maz­la­rı ta­mam kıl­ma­ya ça­lış­ma­lı, ta­di­li er­ka­nı yap­ma­lı, rü­kü­u, sec­de­le­ri, kav­me­yi, ya­ni rü­kü­dan kal­kıp di­kil­me­yi ve cel­se­yi, ya­ni, iki sec­de ara­sın­da otur­ma­yı iyi yap­ma­lı­dır. Tu­ma­ni­net, ya­ni uzuv­la­rın ha­re­ket et­me­me­si ve ta­di­li er­ka­nın ya­ni, bir ke­re süb­ha­nal­lah di­ye­cek ka­dar ha­re­ket­siz dur­ma ile il­gi­li çı­ğır aç­ma­lı­dır. Bu ame­li mey­da­na çı­kar­mak çok mü­him­dir. Pey­gam­be­ri­miz bu­yur­du ki: “Unu­tul­muş bir sün­ne­ti­mi mey­da­na çı­ka­ra­na, yüz şe­hit se­va­bı ve­ri­le­cek­tir.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT