BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gi­şe­nin kra­lı Bat­man ol­du

Gi­şe­nin kra­lı Bat­man ol­du

Holl­ywo­od’da ge­ri­de bı­rak­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı­mız 2008 yı­lı­na bi­lim-kur­gu ve ma­ce­ra ya­pım­la­rı dam­ga­sı­nı vur­du.Holl­ywo­od’da ge­ri­de bı­rak­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı­mız 2008 yı­lı­na bi­lim-kur­gu ve ma­ce­ra ya­pım­la­rı dam­ga­sı­nı vur­du. Eko­no­mik kri­zin ABD’yi et­ki­si al­tı­na al­ma­sı se­be­biy­le si­ne­ma sek­tö­rün­de de sı­kın­tı­lar ya­şa­nır­ken, sek­tör bun­la­rı aş­mak için umu­du­nu ye­ni film­le­re bağ­la­dı. Ge­çen yı­lın da en çok iz­le­nen ya­pım­la­rı “Bat­man” fil­mi­nin de­va­mı olan “Ka­ra Şö­val­ye” ile “In­di­ana Jo­nes”, “Mum­ya”, “De­mir Adam” gi­bi se­ri­le­rin ye­ni hal­ka­la­rı olur­ken, pek çok film de pro­dük­si­yon gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­ya­rak ya­pım­cı­sı­nı üz­dü. “Ka­ra Şö­val­ye”, 997 mil­yon do­lar­lık top­lam gi­şe ha­sı­la­tıy­la “Ti­ta­nic”in ar­dın­dan tüm za­man­la­rın en çok iz­le­nen ikin­ci fil­mi un­va­nı­na da eriş­ti. Ka­dın iz­le­yi­ci­nin bü­yük il­gi gös­ter­di­ği “Mam­ma Mi­a” da ilk 10’da ye­ri­ni al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT