BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rüyâ ve hakî­kat!..

Rüyâ ve hakî­kat!..

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin bir ta­le­be­si an­la­tı­yor:Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin bir ta­le­be­si an­la­tı­yor: Bir ge­ce Re­sû­lul­lah “aley­his­se­lam”ı gör­düm rü­ya­da. Çok se­vi­nip; - Yâ Re­sû­lal­lah, çok­tan­dır si­zi gör­me­miş­tim, ne iyi ol­du, di­ye arz et­tim. Efen­di­miz “aley­his­se­lam” ya­nın­da­ki bir zâ­tı gös­te­re­rek; - Be­ni gö­re­mez­sen, bu zâ­tı gör, bu­yur­du. Dö­nüp bak­tım o zâ­ta. Ve uyan­dım. O zâ­tın sû­re­ti­ni zih­nim­de can­lan­dı­rıp, unut­ma­mak için bir ki­tap ka­pa­ğı­nın ar­ka­sı­na; “Pey­gam­be­ri­mi­zin ya­nın­da­ki zât, or­ta boy­lu, hey­bet­li, yü­zü nur­lu ve az de­ğir­miy­di. Ya­nak­la­rı­nın ren­gi kır­mı­zı be­yaz, göz­le­ri­nin ka­ra­sı kes­tâ­ne ren­giy­di” di­ye yaz­dım. Ara­dan “ye­di yıl” geç­miş­ti ki, bir ak­ra­ba­mın dük­kâ­nın­da otu­rur­ken içe­ri nûr yüz­lü bir zât gir­di. Or­ta boy­lu, hey­bet­li, yü­zü nur­lu ve de­ğir­miy­di. Ya­nak­la­rı­nın ren­gi kır­mı­zı be­yaz­dı. Evet bu, rü­yâ­da gör­dü­ğüm ki­şi ol­ma­lıy­dı. Çok se­vi­nip; - Efen­dim, dâ­vet et­sem, bi­zim fa­kir­hâ­ne­ye teş­rîf eder mi­si­niz? de­dim. - Pe­ki, gi­de­lim, bu­yur­du. Bir­lik­te bi­ze doğ­ru yü­rü­dük. San­ki evi­mi­zi bi­li­yor­du. Çün­kü ka­pı­mı­zın önü­ne ge­lin­ce; - Bu­ra­sı mı? di­ye sor­du. - Evet efen­dim, de­dim. İçe­ri gi­rip soh­bet et­tik. Bir ara ki­tap­lık­ta­ki di­zi­li ki­tap­lar­dan bi­ri­ni işa­ret edip; - Şu ki­tâ­bı ge­tir ba­ka­lım, bu­yur­du. Ge­ti­rip arz et­tim. Ka­pa­ğı­nı kal­dı­rıp; - Bu­ra­ya ne yaz­mış­sın, oku ba­ka­lım, bu­yur­du. Ba­kın­ca hâ­tır­la­dım. Ye­di yıl ön­ce gör­dü­ğüm rü­yâ­yı ve o rü­yâ­da gör­dü­ğüm zâ­tın eş­ka­li­ni yaz­mış­tım ora­ya. El­le­ri­ne ka­pa­nıp; - Efen­dim, o rü­yâ idi. Ama şü­kür­ler ol­sun ki şim­di ha­kî­kat ol­du, di­ye arz et­tim. www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT