BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖL BUZ TUTTU

GÖL BUZ TUTTU

Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’n­de et­ki­li olan Si­bir­ya so­ğuk­la­rı ha­ya­tı olum­suz et­ki­li­yor.> Ay­han Tür­kez ER­ZU­RUM İHA Do­ğu Ana­do­lu, Si­bir­ya gi­bi... Ar­da­han’da sı­cak­lık ek­si 27 de­re­ce­ye dü­şün­ce; Ak­taş Gö­lü’nün üze­rin­de 15 cm’lik buz ta­ba­ka­sı oluş­tu. Va­li Se­lim Ce­bi­roğ­lu da Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki gö­lü in­ce­le­di. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’n­de et­ki­li olan Si­bir­ya so­ğuk­la­rı ha­ya­tı olum­suz et­ki­li­yor. Böl­ge­de ge­ce en dü­şük ha­va sı­cak­lı­ğı, sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re 32 de­re­cey­le Er­zu­ru­m’­da ya­şa­nır­ken, Er­zin­ca­n’­da ek­si 14, Kar­s’­ta ek­si 22, Ar­da­ha­n’­da ek­si 27, Iğ­dı­r’­da ek­si 11, Ağ­rı­’da ise ek­si 29 de­re­ce ola­rak öl­çül­dü. So­ğuk ha­va­nın et­ki­siy­le ba­zı göl ve de­re­le­rin don­du­ğu böl­ge­de, yol­lar­da­ki buz­lan­ma se­be­biy­le de ula­şım güç­lük­le sağ­la­nı­yor. Kal­dı­rım ve yol­la­rın buz tut­ma­sıy­la ya­ya­lar güç­lük­le yü­rür­ken, araç tra­fi­ğin­de de za­man za­man ak­sa­ma­lar mey­da­na gel­di. Sa­bah sa­at­le­rin­de bir­çok sü­rü­cü­nün de ya­kı­tı do­nan araç­la­rı­nı tüp­le ısı­ta­rak ça­lış­tır­dı­ğı gö­rül­dü. Bu ara­da, kar ya­ğı­şı ve ti­pi ne­de­niy­le Er­zu­ru­m’­da ka­pa­nan 127 köy yo­lun­dan 124’ü­nün ula­şı­ma açıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Ar­da­ha­n’­ın Çıl­dır il­çe­sin­de, Tür­ki­ye ile Gür­cis­tan sı­nır­la­rı ara­sın­da yer alan Ak­taş Gö­lü­’nün yü­ze­yi de so­ğuk ha­va­nın et­ki­siy­le ta­ma­men don­du. Yak­la­şık 27 bin met­re­ka­re ala­na sa­hip Ak­taş Gö­lü­’nün yü­ze­yi­ni kap­la­yan bu­zun ka­lın­lı­ğı­nın 15 san­ti­met­re ol­du­ğu be­lir­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT