BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAC­DAN DÖN­DÜ, OĞ­LU­NUN ŞE­HİT OL­DU­ĞU­NU ÖĞ­REN­Dİ

HAC­DAN DÖN­DÜ, OĞ­LU­NUN ŞE­HİT OL­DU­ĞU­NU ÖĞ­REN­Dİ

Te­rö­rist­ler­le gir­di­ği ça­tış­ma­da şe­hit o­lan po­lis me­mu­ru İb­ra­him Da­rı­cı’nın hacdan dö­nen ba­ba­sı­na a­cı ha­be­ri, i­mam ar­ka­da­şı güç­lük­le ve­re­bil­diOğlunun şehitlik haberini alan Mustafa Darıcı, arkadaşlarının desteğiyle evine gelebildi. >Ay­ten Işık GA­Zİ­AN­TEP İHA Ha­ta­y’­ın Dört­yol il­çe­sin­de te­rö­rist­ler­le si­lah­lı ça­tış­ma­da şe­hit olan İb­ra­him Da­rı­cı­’nın hac­dan dö­nen ba­ba­sı Mus­ta­fa ve an­ne­si Ha­ti­ce Da­rı­cı, ya­kın­la­rı ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan Ga­zi­an­tep Ha­va­ala­nı­’n­da kar­şı­lan­dı. 200 araç­lık kar­şı­la­ma kon­vo­yu­nun yo­la çık­ma­sın­dan he­men son­ra Mus­ta­fa Da­rı­cı­’nın ar­ka­da­şı olan Ye­şi­lo­va Ca­mi­si İma­mı Arif El­mas­cı, şe­hit po­li­sin ba­ba­sı­na oğ­lu­nun te­rö­rist­ler­le gi­ri­len si­lah­lı ça­tış­ma­da şe­hit ol­du­ğu­nu söy­le­di. An­ne Ha­ti­ce Da­rı­cı, oğ­lu­nun şe­hit ol­du­ğu ha­be­ri­ni alın­ca fe­na­lık ge­çir­di. VA­TAN SA­ĞOL­SUN Acı ha­ber üze­ri­ne fe­na­la­şan ba­ba Mus­ta­fa Da­rı­cı ve an­ne Ha­ti­ce Da­rı­cı bu­lun­duk­la­rı araç­tan in­di­ri­le­rek kon­voy­da­ki am­bu­lan­sa bin­di­ril­di. Acı­lı an­ne ve ba­ba am­bu­lans­ta sa­kin­leş­ti­ri­ci iğ­ne ya­pı­la­rak il­çe­de­ki ev­le­ri­ne gö­tü­rül­dü. Şe­hit po­li­sin ba­ba evi, ta­zi­ye zi­ya­re­ti için ge­len va­tan­daş­la­rın akı­nı­na uğ­ra­dı. Ta­zi­ye­le­ri ka­bul eden şe­hit ba­ba­sı Mus­ta­fa Da­rı­cı, baş sağ­lı­ğı di­lek­le­ri­ne “va­tan sağ ol­su­n” di­ye­rek ce­vap ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT