BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sü­mey­ye Er­do­ğan ­hac­dan dön­dü

Sü­mey­ye Er­do­ğan ­hac­dan dön­dü

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın kü­çük kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan, hac gö­re­vi­ni ta­mam­la­ya­rak Tür­ki­ye­’ye dön­dü.> Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın kü­çük kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan, hac gö­re­vi­ni ta­mam­la­ya­rak Tür­ki­ye­’ye dön­dü. Ba­gaj­la­rı­nı ar­ka­daş­la­rıy­la be­ra­ber di­ğer yol­cu­lar­la bir­lik­te bant ba­şın­da bek­le­yen Sü­mey­ye Er­do­ğan, yet­ki­li­le­rin VIP Sa­lo­nu­’n­dan çı­kar­ma tek­li­fi­ni ge­ri çe­vir­di. Sü­mey­ye Er­do­ğan da­ha son­ra ba­gaj­la­rı­nın uzun sü­re gel­me­me­si ve ga­ze­te­ci­le­rin yo­ğun il­gi­si üze­ri­ne ra­hat­sız olun­ca, ko­ru­ma­la­rı eş­li­ğin­de VIP Sa­lo­nu­’n­dan çık­ma­yı ter­cih et­ti. Ay­nı ka­fi­le­de bu­lu­nan iş a­da­mı Cen­giz Fı­rat, “525 ki­şi­lik ka­fi­le hac bo­yun­ca hep be­ra­ber­dik. Kim­se Sü­mey­ye Er­do­ğa­n’­ı ta­nı­ma­dı. Bi­zim­le be­ra­ber ye­mek kuy­ru­ğu­na gir­di. Nor­mal bir ha­cı gi­bi gö­re­vi­ni yap­tı. Çok mü­te­va­zıy­dı. Bu­ra­da ga­ze­te­ci­ler çe­kim ya­pa­na ka­dar kim ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­du­k” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT