BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BUSH’A A­YAK­KA­BI FIR­LAT­TI

BUSH’A A­YAK­KA­BI FIR­LAT­TI

Ta­la­ba­ni i­le gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan I­rak Baş­ba­ka­nı Nu­ri el Ma­li­ki i­le bir a­ra­ya ge­len Bush, öf­ke­li bir ga­ze­te­ci­nin a­yak­ka­bı­lı p­ro­tes­to­suy­la kar­şı­laş­tı.Ta­la­ba­ni i­le gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan I­rak Baş­ba­ka­nı Nu­ri el Ma­li­ki i­le bir a­ra­ya ge­len Bush, öf­ke­li bir ga­ze­te­ci­nin a­yak­ka­bı­lı p­ro­tes­to­suy­la kar­şı­laş­tı. A­yak­ka­bı­la­rı­nı çı­ka­ra­rak Baş­kan Bush’a fır­la­tan Mun­ta­sır El-­Zey­di ad­lı ga­ze­te­ci­nin p­ro­tes­to­sun­dan ba­şı­nı e­ğe­rek i­sa­bet al­ma­dan kur­tu­lan Bush, tep­ki­ye esp­riy­le kar­şı­lık ve­re­rek, “Tek söy­le­ye­bi­le­ce­ğim, a­yak­ka­bı nu­ma­ra­sı­nın 10 ol­du­ğu” şek­lin­de ko­nuş­tu. I­rak­lı ga­ze­te­ci­nin, da­ha ön­ce ül­ke­de ba­rı­nan si­lah­lı g­rup­lar­ca ka­çı­rıl­dı­ğı ve fid­ye kar­şı­lı­ğı ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. (İHA) “Irak’ın iş­gali ko­lay de­ğil­di an­cak ge­rek­liy­di” Baş­kan­lık sü­re­si­nin dol­ma­sı­na 37 gün ka­la I­rak’a sürp­riz bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren ABD Dev­let Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, “I­rak’ın iş­ga­li ko­lay de­ğil­di an­cak ge­rek­liy­di” de­di. I­rak’a 4. zi­ya­re­ti­ni ger­çek­leş­ti­ren Bush, ilk o­la­rak I­rak Dev­let Baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni i­le gö­rüş­tü. Bush, gö­rüş­me­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, 5 yıl­dır sü­ren I­rak’ta­ki mü­da­ha­ley­le il­gi­li o­la­rak, “Gö­rev ko­lay de­ğil­di an­cak A­me­ri­ka’nın gü­ven­li­ği, I­rak hal­kı­nın ha­yal­le­ri ve dün­ya ba­rı­şı i­çin ge­rek­liy­di” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT