BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne o­lur bü­yü­me Me­lek!

Ne o­lur bü­yü­me Me­lek!

An­tak­ya’nın Dik­me­ce kö­yün­de ya­şa­yan Meh­met ve Gül­can Ol­gar çif­ti, 4 ço­cuk­la­rı­nın en kü­çü­ğü o­lan Me­lek’in ö­lü­me her ge­çen gün bi­raz da­ha yak­laş­ma­sı­nı ça­re­siz­lik i­çin­de iz­li­yor.An­tak­ya’nın Dik­me­ce kö­yün­de ya­şa­yan Meh­met ve Gül­can Ol­gar çif­ti, 4 ço­cuk­la­rı­nın en kü­çü­ğü o­lan Me­lek’in ö­lü­me her ge­çen gün bi­raz da­ha yak­laş­ma­sı­nı ça­re­siz­lik i­çin­de iz­li­yor. Has­ta­lı­ğı se­be­biy­le 7 ya­şın­da ol­ma­sı­na rağ­men 2 ya­şın­da­ki bir ço­cuk gö­rü­mün­de o­lan Me­lek’in vü­cu­du ge­liş­mi­yor. Göz­le­ri yüz­de 50 o­ra­nın­da gö­ren Me­lek’in saç­la­rı çık­mı­yor ve diş­le­ri de çü­rü­yor. Dün­ya­da en­der rast­la­nan ve si­nir sis­te­min­de­ do­ğum­sal bir ha­sar o­lan “Hal­ler­man-St­re­iff” has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan Ha­tay­lı Me­lek Olgar, en faz­la 11 ya­şı­na ka­dar ya­şa­ya­bi­le­cek. İ­HA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT