BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz­de iç tu­rizm ve do­ğa ö­ne çı­ka­cak

K­riz­de iç tu­rizm ve do­ğa ö­ne çı­ka­cak

Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve ge­le­cek yıl da de­vam ede­ce­ği tah­min edi­len eko­no­mik kriz, tu­rizm alış­kan­lık­la­rı­nı da de­ğiş­ti­ri­yor.Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve ge­le­cek yıl da de­vam ede­ce­ği tah­min edi­len eko­no­mik kriz, tu­rizm alış­kan­lık­la­rı­nı da de­ğiş­ti­ri­yor. Tu­rizm Ya­zar­la­rı ve Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği’nin (TU­YED) ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan der­le­di­ği bil­gi­ler, 2009’da da­ha çok iç tu­rizm ve ya­kın ül­ke­le­re se­ya­ha­tin öne çı­ka­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. 2009’da ta­til ya­pa­cak­lar, ya­kın yer­le­rin ya­nı sı­ra inanç tu­riz­mi­ne de il­gi gös­te­re­cek. TU­YED Baş­ka­nı Ke­rem Köf­te­oğ­lu, Av­ru­pa’ya ya­kın­lı­ğı se­be­biy­le Tür­ki­ye’nin avan­taj­lı ola­ca­ğı bu dö­nem­de, Ür­dün, Am­man, Zim­bab­we, İr­lan­da, Su­ri­ye, Ka­na­da, Mı­sır, Ye­ni Ze­lan­da ve Uzak­do­ğu’nun avan­taj­lı ha­le ge­le­ce­ği­ni, ka­ra­van tu­riz­mi, do­ğa tu­riz­mi, inanç tu­riz­mi, mar­ji­nal tur­lar, ta­ri­hi tur­la­rın öne çı­ka­ca­ğı­nı, dost-ak­ra­ba zi­ya­re­tiy­le ta­ti­li bir ara­da çı­kar­ma eği­li­mi­nin de yük­sek ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT