BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gö­rün­tü­lü ­ko­nuş­ma 2009’un or­ta­sın­da!

Gö­rün­tü­lü ­ko­nuş­ma 2009’un or­ta­sın­da!

Turk­cell’in çö­züm or­ta­ğı Te­le­ses Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cep Uzel­li, gö­rün­tü­lü ile­ti­şi­me im­kan ta­nı­yan, 3G’li te­le­fon­la­rın 2009 yı­lı­nın ikin­ci çey­re­ği­nin son­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­dir­di.Turk­cell’in çö­züm or­ta­ğı Te­le­ses Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Re­cep Uzel­li, gö­rün­tü­lü ile­ti­şi­me im­kan ta­nı­yan, 3G’li te­le­fon­la­rın 2009 yı­lı­nın ikin­ci çey­re­ği­nin son­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­dir­di. İha­le­nin ka­za­nıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Turk­cell’in ya­tı­rım­la­rı­na hız ve­re­rek bir çok alan­da ye­ni iş im­kan­la­rı sağ­la­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Uzel­li, bu dö­nem­den son­ra mil­yar­lar­ca YTL ya­tı­rım ya­pı­lıp 500 Ar-Ge ele­ma­nın 3 yıl­lı­ğı­na bu pro­je­nin ge­liş­ti­ril­me­sin­de gö­rev­len­di­re­ce­ği­ni an­lat­tı. 3G’nin 2009’un or­ta­sın­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı­nı da be­lir­ten­ U­zel­li, 1 yıl­da kul­la­nı­cı­nın 1 mil­yo­nu bu­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. 20 MİL­YON İN­TER­NET­TE! Tür­ki­ye’nin 2006 yı­lı­nın baş­la­rın­da 3G’li te­le­fon­lar­la ta­nış­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Re­cep Uzel­li, ha­len pi­ya­sa­da 3 mil­yon­dan faz­la 3G uyum­lu te­le­fon bu­lun­du­ğu­nu, 3G hiz­me­ti­nin baş­la­ma­sın­dan son­ra cep­ten in­ter­ne­te bağ­lan­mak is­te­yen­le­rin sa­yı­sı­nın 12 mil­yon­dan 20 mil­yo­na çı­ka­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT