BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mah­ke­me, kar­tı ça­lı­nan e­mek­li­yi hak­lı bul­du

Mah­ke­me, kar­tı ça­lı­nan e­mek­li­yi hak­lı bul­du

Mus­ta­fa Ak­pı­nar (56) ad­lı emek­li, 2 Ocak 2008’de An­ka­ra’da bir ban­ka­nın oto­ma­tik pa­ra çek­me ci­ha­zı­na kar­tı­nı yer­leş­tir­di.Mus­ta­fa Ak­pı­nar (56) ad­lı emek­li, 2 Ocak 2008’de An­ka­ra’da bir ban­ka­nın oto­ma­tik pa­ra çek­me ci­ha­zı­na kar­tı­nı yer­leş­tir­di. “Ge­çi­ci bir sü­re hiz­met ve­re­mi­yo­ruz” uya­rı­sı­nı alan Ak­pı­nar, kar­tı­nı da ge­ri ala­ma­dı. Sa­bah er­ken sa­at­te ol­du­ğu için şu­be yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şe­me­yen emek­li va­tan­daş, bir sü­re son­ra ban­ka­ya gel­di­ğin­de, kart­la he­sa­bın­dan 660 YTL çe­kil­di­ği­ni öğ­ren­di. Şu­be yet­ki­li­le­ri, ken­di­si­ne bir şey ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yin­ce Mus­ta­fa Ak­pı­nar, Ye­ni­ma­hal­le Tü­ke­ti­ci So­run­la­rı Ha­kem He­ye­ti’ne baş­vu­r­du. Bu­ra­dan so­nuç ala­ma­yan Ak­pı­nar, An­ka­ra 5. Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si’ne da­va aç­tı. Olay­la il­gi­li bil­gi ve bel­ge­le­rin top­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ren mah­ke­me, Ak­pı­nar’ı hak­lı bul­du ve 25 Ka­sım­da­ki ka­rar du­ruş­ma­sın­da, da­va­cı­nın ma­aş he­sa­bın­dan çe­ki­len 660 bin YTL’nin 2 Ocak 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren iş­le­ye­cek ya­sal fai­ziy­le bir­lik­te da­va­lı ban­ka­dan alı­na­rak da­va­cı­ya ve­ril­me­si­ne ka­rar ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT