BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > For­nel­li: Rü­ya­la­rı­mız­da bi­le ­Tür­ki­ye’yi gö­rü­yo­ruz

For­nel­li: Rü­ya­la­rı­mız­da bi­le ­Tür­ki­ye’yi gö­rü­yo­ruz

De­mir­yol­la­rı­na mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım­lar ya­pan Tür­ki­ye, dev fir­ma­la­rın iş­ta­hı­nı ka­bart­tı. De­mir­yo­lun­da or­tak ya­tı­rım p­lan­la­yan İ­tal­yan şir­ke­tin yö­ne­ti­ci­si For­nel­li, “Ge­ce­miz gün­dü­zü­müz Tür­ki­ye ol­du” de­di> ROMA - Sinan ÇETİN MET­RO FAB­Rİ­KA­SI­NI Zİ­YA­RET ET­Tİ TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, Mi­la­no-Bo­log­na hız­lı tren hat­tı­nın açı­lı­şı için İtal­ya’ya gel­di. Ka­ra­man bu­ra­da İtal­ya De­mir­yol­la­rı yet­ki­li­le­ri ile iş bir­li­ği an­laş­ma­sı im­za­la­dı. İtal­ya’nın sa­vun­ma, de­mir­yol­la­rı, ener­ji alan­la­rın­da ulus­larara­sı dev fir­ma­sı Fin­mec­ca­ni­ca’nın ulaş­tır­ma ya­tı­rım­la­rı­nı üst­le­nen An­sal­do’da da çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lu­nan Ka­ra­man, An­sal­do’nun Flo­ran­sa’da­ki hız­lı tren ve met­ro üre­ten fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret et­ti. Hız­lı tren­de ata­ğa ge­çen Tür­ki­ye, bu alan­da önem­li mesafe kay­det­miş olan ül­ke­ler­den İtal­ya ile iş bir­li­ği­ne gi­di­yor. Mi­la­no-Bo­log­na hız­lı tren­ hat­tı­nın açı­lı­şı için İtal­ya’ya gelen TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, Tür­ki­ye-İtal­ya de­mir­yol­la­rı ara­sın­da iş bir­li­ği­ni ön­gö­ren zap­tı da im­za­la­dı. İtal­ya’nın de­mir­yol­la­rı, sa­vun­ma ve ener­ji alan­la­rın­da ulus­la­ra­ra­sı fir­ma­sı olan Fin­mec­ca­ni­ca’nın ulaş­tır­ma ya­tı­rım­la­rı­nı üst­le­nen An­sal­do’da İş Ge­liş­tir­me Mü­dü­rü Ar­can­ge­lo For­nel­li de şir­ke­tin ya­tı­rım­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di. For­nel­li, Tür­ki­ye’yi sa­de­ce bir pa­zar ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni, bir­çok ko­nu­da iş bir­li­ği yap­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. ATAK’TA DA ÇA­LIŞ­MIŞ­TIK Fin­mec­ca­ni­ca’nın yan ku­ru­lu­şu Agus­ta West­land’ın Atak he­li­kop­te­ri pro­je­sin­de de Tür­ki­ye ile bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan For­nel­li, “Tür­ki­ye ile pro­je­ler­de omuz omu­za ça­lış­mak­tan mut­lu­yuz. Tür­ki­ye sa­hil­le­ri bi­zim ürün­le­ri­miz­le ko­ru­nu­yor. Dün­ya­da ya­şa­nan kri­ze rağ­men he­def­le­ri­mi­zi ko­ru­yo­ruz. An­ka­ra, Kay­se­ri ve Sam­sun’da kul­la­nı­lan ve kul­la­nı­la­cak met­ro va­gon­la­rı üre­ti­yo­ruz. Tren­le­ri­miz sa­at­te 300 ki­lo­met­re hı­za ula­şı­yor, uçak­la­ra mey­dan oku­yor” de­di. Tür­ki­ye’de hız­lı tren ve met­ro fab­ri­ka­sı aç­ma dü­şün­ce­le­ri olup ol­ma­dı­ğı so­ru­lan For­nel­li, “Tür­ki­ye’de­ki ge­liş­me­le­ri iz­li­yo­ruz. Ge­ce­miz gün­dü­zü­müz Tür­ki­ye ol­du. Öy­le ki rü­ya­la­rı­mız­da bi­le Tür­ki­ye’yi gö­rü­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Şirr­ke­tin 2007 ci­ro­su­nun 13.3 mil­yar eu­ro ol­du­ğu­nu da ifa­de eden For­nel­li, “Yıl­so­nun­da 16 mil­yar ci­ro he­def­li­yo­ruz. 16 bin olan per­so­nel sa­yı­mı­zı da 17 bi­ne çı­ka­ra­ca­ğız” de­di. “TCDD ile or­tak ça­lı­şa­bi­li­riz” Tür­ki­ye’de hız­lı tren ve met­ro pro­je­le­ri­nin çok hız­lı ge­liş­ti­ği­ni ifa­de eden Ar­can­ge­lo For­nel­li, “TCDD’nin yan ku­ru­luş­la­rı TÜ­LOM­SAŞ ve TÜ­VA­SAŞ ile ça­lı­şa­bi­li­riz. Tür­ki­ye’de­ki ye­ni ray­lı sis­tem pro­je­le­rin­de de yer al­mak is­te­riz” de­di. İtal­ya Dev­let De­mir­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Mau­ro Mo­ret­ti ile iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­la­yan TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man da “Ar­tık iki ül­ke­nin tren ida­re­si at­tık­la­rı her tür­lü adı­mı kar­şı ta­ra­fa bil­di­re­cek. Sa­na­yi de bun­dan ya­rar­la­na­cak. Ray üre­ti­ci­si, o ül­ke­de ne olup bit­ti­ği­ni bi­le­cek. İş­le­tim, alt­ya­pı, per­so­nel eği­ti­mi ve ba­kım gi­bi ko­nu­lar­da bil­gi­mi­zi bir­bi­ri­mi­ze ak­ta­ra­ca­ğız. Ül­ke­ler, fi­zi­bi­li­te ko­nu­sun­da da bir­bi­ri­ne des­tek ola­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT