BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > CA­Mİ yan­gın­la­rın­da ­kun­dak­la­ma şüp­he­si

CA­Mİ yan­gın­la­rın­da ­kun­dak­la­ma şüp­he­si

Po­lis yet­ki­li­le­ri ca­mi­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.Po­lis yet­ki­li­le­ri ca­mi­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. > Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL İs­tan­bul’un Ana­do­lu Ya­ka­sı’nda son gün­ler­de ya­şa­nan ca­mi yan­gın­la­rı­na bir ye­ni­si da­ha ek­le­nir­ken, olay­lar da kun­dak­la­ma şüp­he­si ağır­lık ka­zan­dı. Son bir haf­ta içe­ri­sin­de 7 ca­mi­de ar­dar­da çı­kan yan­gın­la­rın ar­dın­dan dün de Mal­te­pe Ay­dın­lı­kev­ler’de bu­lu­nan Ma­vi­ev­ler Ca- ­mi­i’nin mü­ez­zin oda­sı yan­dı. Öğ­le na­ma­zı için ca­mi­ye ge­len ce­ma­atin du­man­la­rı far­k et­me­si üze­ri­ne far­k e­di­len yan­gın it­fa­iye­nin mü­da­ha­le­si ile bü­yü­me­den sön­dü­rül­dü. Sa­bah na­ma­zın­dan son­ra şal­ter­le­ri ka­pa­tıp ca­mi­yi ki­lit­le­di­ği­ni an­la­tan İmam Sa­lim Al­ber, “Gel­di­ğim­de ka­la­ba­lık top­lan­mış­tı. İçe­ri gir­di­ğim­de mü­ez­zin oda­sın­da­ki kol­tuk, an­fi ve cüp­pe yan­mış­tı” de­di. Em­ni­yet güç­le­ri so­ruş­tur­ma­yı kun­dak­la­ma şüp­he­si ile de­rin­leş­ti­rir­ken, son olay­la bir­lik­te İs­tan­bul’da yan­gın çı­kan ca­mi sa­yı­sı 8’e çık­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT