BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DSP’den Ka­ra­yal­çın’a şart­lı des­tek

DSP’den Ka­ra­yal­çın’a şart­lı des­tek

DSP, Ka­ra­yal­çın’a des­tek ver­mek i­çin CHP’nin DSP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na kar­şı a­day çı­kar­ma­ma­sı­nı is­ti­yor> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Ka­ra­yal­çın geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “DSP’nin des­teğini, ta­rihî bir ka­rar o­la­rak gö­rü­yo­rum” de­di. De­mok­ra­tik Sol Par­ti (DSP), ye­rel se­çim­ler­de aday çı­kar­ma­yıp Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin (CHP) ada­yı Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ı des­tek­le­mek için, CHP’nin de aday çı­kar­ma­ya­rak DSP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na des­tek ver­me şar­tı­nı ile­ri sü­rü­yor. DSP Ge­nel Sek­re­te­ri Sü­ley­man Ya­ğız, CHP’ye da­ha ön­ce de yap­tık­la­rı, “DSP’li be­le­di­ye baş­ka­nı olan yer­ler­de CHP’nin, CHP’li baş­kan­la­rın ol­du­ğu yer­ler­de de DSP’nin aday çı­kar­ma­ma­sı” yö­nün­de­ki çağ­rı­yı tek­rar­la­dı. An­cak Ya­ğız, An­ka­ra’da DSP’nin aday çı­kar­ma­ya­rak CHP’nin ada­yı Ka­ra­yal­çın’ın des­tek­len­me­si ko­nu­sun­da par­ti­si­nin Baş­kan­lık Ku­ru­lu’nun al­dı­ğı bir ka­rar ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ya­ğız, bu ko­nu­da CHP’nin tav­rı­nın önem­li ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Es­ki­şe­hir, Or­du ve Bar­tın’da da CHP’nin DSP’li aday­la­rı des­tek­le­me­si ve aday çı­kar­ma­ma­sı yö­nün­de­ki çağ­rı­la­rı­nı ha­tır­la­tan Ya­ğız, “CHP, Es­ki­şe­hir’de aday çı­ka­rır­sa yi­ne de Ka­ra­yal­çın’a des­tek ve­re­cek mi­si­niz ?” şek­lin­de­ki so­ru üze­ri­ne ise bu ko­nu­da yo­rum yap­mak için er­ken ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT