BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çift­çi­ye Ba­şak­kart ile fa­iz­siz akar­ya­kıt

Çift­çi­ye Ba­şak­kart ile fa­iz­siz akar­ya­kıt

Tür­ki­ye Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­rin­den or­tak çift­çi­le­ri­ne, Başakkart ile 6 ay va­de­li, sı­fır fa­iz­li akar­ya­kıt al­ma im­ka­nı sağ­la­dı.Tür­ki­ye Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­rin­den or­tak çift­çi­le­ri­ne, Başakkart ile 6 ay va­de­li, sı­fır fa­iz­li akar­ya­kıt al­ma im­ka­nı sağ­la­dı. Tür­ki­ye Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri Mer­kez Bir­li­ği, ile Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 5 yıl sü­re­yi kap­sa­yan pro­to­ko­lü ile Zi­ra­at Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan kre­di­len­di­ri­le­rek ban­ka kar­tı ve­ril­miş or­tak çift­çi­le­re çe­şit­li im­kan­lar ve­ri­le­cek. Dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı da içe­ren pro­to­kol­le he­sap aç­tı­ran ko­ope­ra­tif üye­le­ri, Zi­ra­at Ban­ka­sı’nca kre­di­len­di­ri­le­rek ha­mi­li­ne Ban­ka Kar­tı ve­ril­miş or­tak üre­ti­ci­ler, akar­ya­kıt ve ma­de­ni yağ sa­tış­la­rın­da al­tı ay va­de­li sı­fır fa­iz­li alış ve­riş im­ka­nı­na ka­vuş­tu­rul­du. Al­tı ay va­de­li, sı­fır fa­iz­li akar­ya­kıt ve ma­de­ni yağ sa­tış­la­rın­dan, sa­de­ce Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin or­tak çift­çi­le­ri fay­da­la­na­bi­le­cek­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT