BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Yıl­da 1 mil­yon­dan faz­la araç ile dün­ya­nın 14’ün­cü bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­si olan İran­lı IK­CO’nun; Av­ru­pa’dan it­hal et­ti­ği 6 mil­yar do­la­rı bu­lan ye­dek par­ça­la­rı Tür­ki­ye’de üre­te­ce­ği­ni söy­le­me­si, kriz­le bo­ğu­şan oto­mo­tiv yan sa­na­yi­ci­le­ri­ni umut­lan­dır­dıEDİ­TÖR: İNAN AR­VAS İ­ran’dan Türk o­to sa­na­yi­ne 6 mil­yar do­lar­lık do­ping Yıl­da 1 mil­yon­dan faz­la araç ile dün­ya­nın 14’ün­cü bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­si olan İran­lı IK­CO’nun; Av­ru­pa’dan it­hal et­ti­ği 6 mil­yar do­la­rı bu­lan ye­dek par­ça­la­rı Tür­ki­ye’de üre­te­ce­ği­ni söy­le­me­si, kriz­le bo­ğu­şan oto­mo­tiv yan sa­na­yi­ci­le­ri­ni umut­lan­dır­dı İran Khod­ro Com­pany (IK­CO) ül­ke­nin en bü­yük fab­ri­ka­sı... Geç­ti­ği­miz yıl 1 mil­yon 70 bin araç üre­te­rek dün­ya­nın en bü­yük 14. bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­si ara­sı­na gir­miş­ti. Bu yıl­ki üre­tim he­de­fi ise 1 mil­yon 150 bin araç. Fir­ma, Türk oto­mo­tiv yan sa­na­yi­ne ilaç gi­bi ge­le­cek hat­ta bir kur­tu­luş re­çe­te­si olan ka­rar al­dı. IK­CO’nun Tür­ki­ye dis­tri­bü­tör­le­ri MYS Oto­mo­tiv Ge­nel Mü­dü­rü Yi­ğit Ses­kır’ın ik­na ça­ba­la­rı ile Av­ru­pa’da üret­ti­ği ye­dek par­ça­la­rı, oto­mo­tiv yan sa­na­yi­nin kal­bi olan Bur­sa’da üre­te­cek. IK­CO için ilk aşa­ma­da en az 1 mil­yon adet ye­dek par­ça üre­ti­le­cek. Glo­bal kri­zin et­ki­siy­le da­ra­lan pi­ya­sa­da yan sa­na­yi­de ta­lep­ler azal­mış­tı. IK­CO’nun Av­ru­pa’da üret­ti­ği ye­dek par­ça­la­rı Tür­ki­ye’de üre­te­ce­ği­ni açık­la­ma­sı ile bir­lik­te İran­lı fir­ma için 1 mil­yon ye­dek par­ça üre­te­cek olan Bur­sa, ra­hat bir ne­fes ala­cak. IK­CO’nun ta­lep et­ti­ği lis­te için tüm ye­dek par­ça ve yan sa­na­yi­ci­ler­le gö­rü­şe­cek­le­ri­ni be­lir­ten MYS Oto­mo­tiv yet­ki­li­le­ri, si­pa­riş ko­ta­sı­nın 1 mil­yon ol­du­ğu­nu fa­kat bu ra­ka­mın 1 mil­yon 300 bi­ne ka­dar yük­se­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor­lar. İran oto­mo­tiv sa­na­y­inin ka­pa­si­te­si­nin 2 mil­yon ade­de çık­ma ih­ti­ma­li de göz önün­de bu­lun­du­ru­lur­sa ta­lep edi­len ye­dek par­ça ra­ka­mı da­ha da yük­se­le­rek Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne bü­yük iv­me ka­zan­dı­ra­cak. HERKESLE ÇALIŞABİLİRİZ Tür­ki­ye için önem­li bir adım olan bu ya­tı­rı­mı Yi­ğit Ses­kır plan­la­nı­yor. 2008 yı­lı bit­me­den ger­çek­leş­me­si ar­zu edi­len üre­tim an­laş­ma­la­rı için Ses­kır, “Her­kes­le ça­lı­şa­bi­li­riz; ye­ter ki ka­li­te­sin­den en­di­şe et­me­ye­lim ve gü­ven du­ya­lım. Çün­kü biz IK­CO ola­rak tü­ke­ti­ci­mi­ze mak­si­mum kon­for ve ka­li­te, en uy­gun fi­yat ta­ah­hüt edi­yo­ruz. Bu şart­la­rı­mı­zın de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­ya­cak bü­tün oto­mo­tiv yan sa­na­yi­ci­le­ri ile gö­rü­şe­bi­li­riz” di­yor. Mer­ce­des ve Pe­u­ge­ot’yu TAH­RAN’DA Ü­RE­Tİ­YOR Dün­ya­nın en bü­yük 14. bü­yük oto­mo­tiv üre­ti­ci­si un­va­nı­nı alan Iran Khod­ro Com­pany (IK­CO) 1962 yı­lın­da fa­ali­ye­te geç­miş­ti. İran’ın baş­ken­ti Tah­ran’da 4 mil­yon met­re­ka­re­lik bir alan­da fa­ali­yet gös­te­ren IK­CO bi­nek araç­lar­da Pe­uge­ot’ya, ti­ca­ri araç­lar­da ise Mer­ce­des’e üre­tim ya­pa­rak yüz­de 93 yer­li mal kul­la­nı­yor. Üre­ti­mi­nin ya­rı­sı­nı ih­raç eden IK­CO’nun Su­ri­ye, Be­la­rus, Mı­sır, Ve­ne­zu­ela ve Azer­bay­can’da mon­taj fab­ri­ka­la­rı bu­lu­nu­yor. Se­ne­gal ve Çin’de de fab­ri­ka kur­mak için ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 19 bin ça­lı­şa­nı olan İran­lı oto­mo­tiv de­vi­nin üre­tim ka­pa­si­te­si yıl­lık 1 mil­yon 200 bin adet. MYS Oto­mo­tiv ile va­rı­lan an­laş­ma gereğince Tür­ki­ye pa­za­rı­na “Sa­mand” mar­ka ara­cıy­la gi­ren oto­mo­tiv de­vi, Tür­ki­ye’nin bü­yük ve önem­li bir pa­zar ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor ve bu se­bep­le ül­ke­miz üze­rin­den Av­ru­pa’ya açıl­ma­yı he­def­li­yor. 38 ül­ke­de araç­la­rı­nı sa­tan IK­CO, Tür­ki­ye pa­za­rı­na gir­di­ğin­den be­ri 2 bin araç sat­tı. SEK­TÖ­RE İLAÇ Gİ­Bİ GE­LE­CEK Yan sa­na­yi­ci­ler sek­tö­rün kan ağ­la­dı­ğı bu dö­nem­de umut­suz­luk­tan kur­tu­la­rak üretime de­vam et­mek ve iş hac­mi­ni ge­niş­let­me­yi he­def­li­yor­du. IK­CO’nun sek­tö­rün tek­le­yen kal­bi­ne ya­pa­ca­ğı bu ma­saj ile oto­mo­tiv yan sa­na­yi­nin ye­ni­den can­la­na­ca­ğı bir ger­çek. 2009 yı­lı üre­ti­mi için lis­te­yi me­rak­la bek­le­yen oto­mo­tiv yan sa­na­yi­ci­le­ri bu ya­tı­rım ile es­ki gün­le­re ka­vu­şa­ca­ka­rı­na ina­nı­yor. O­PEL F­LEXT­RE­ME’E TA­SA­RIM Ö­DÜ­LÜ Opel Flex­tre­me kon­sept oto­mo­bil, Sin­ga­pur’da ya­pı­lan “kır­mı­zı nok­ta” ödü­lü­nü al­dı. 1955’ten be­ri da­ğı­tı­lan Ulus­la­ra­ra­sı Kır­mı­zı Nok­ta Ta­sa­rım Ödü­lü, dün­ya­nın en bü­yük ve en ün­lü ta­sa­rım ödül­le­ri ara­sın­da de­re­ce­len­di­ri­li­yor. Opel Flex­tre­me, Ge­ne­ral Mo­tors’un Av­ru­pa Ta­sa­rım Mer­ke­zi’nde ta­sar­lan­dı. 2007’de Frank­furt Ulus­la­ra­ra­sı Oto­mo­bil Fua­rı’nda ilk prö­mi­ye­ri ya­pıl­mış­tı. Çar­pış­ma test­le­rin­de BEŞ YILDIZ al­dı E­u­roN­CAP çar­pış­ma test­le­rin­den tam pu­an a­lan Ye­ni Re­na­ult Me­ga­ne, tüm ka­te­go­ri­ler­de i­ki ba­ğım­sız ku­rum ta­ra­fın­dan test e­di­len en gü­ven­li o­to­mo­bil sı­fa­tı­nı al­dı. PEUGEOT ATAĞA GEÇTİ Ha­fif ti­ca­ri araç ai­le­si YE­Nİ­LER­LE ge­niş­le­di Pe­uge­ot ha­fif ti­ca­ri araç ürün ai­le­si Ye­ni Ex­pert Kom­bi Van ve Cam­lı Van ile ge­niş­li­yor. Kul­la­nı­cı­la­rı­nın ih­ti­yaç­la­rı göz önü­ne alı­na­rak ta­sar­la­nan araç­lar Pe­uge­ot’nun gü­ven­li ve ke­yif­li bir sü­rüş zev­ki­ni ta­şı­yor. Her iki Ex­pert ver­si­yo­nu da ge­niş bir do­na­nım se­çe­ne­ği ve fark­lı göv­de tip­le­ri ile su­nu­lu­yor. Ye­ni Ex­pert Kom­bi Van ve Cam­lı Van’da Eu­ro 4 eg­zoz emis­yon stan­dart­la­rı­na uy­gun, mak­si­mum eko­no­mi ve sü­rüş zev­ki için ge­liş­ti­ri­len 2 fark­lı güç­te HDI mo­tor­lar ile su­nu­lu­yor. 1.6 lit­re HDi di­zel (90 bg) ve 2.0 lit­re HDi di­zel (120 bg) mo­tor­lar ya­kıt eko­no­mi­si­ni per­for­mans ile en iyi se­vi­ye­ye ta­şı­yor. Yı­lın son in­di­rim­le­ri NİS­SAN TA­KAS İÇİN CA­ZİP Bu aya özel kam­pan­ya ile X-Tra­il mo­de­lin­de 71.990 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar ve 3.300 YTL’ye va­ran ta­kas des­te­ği sağ­lı­yor. Qash­qa­i’nin 2,0dci ver­si­yo­nun­da ise 67.990 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar ve 2.800 YTL’ye va­ran ta­kas des­te­ği ile ha­ya­ta te­pe­den ba­ka­rak bir SUV sa­hi­bi ol­mak is­te­yen­le­re özel avan­taj­lar su­nu­yor. KİA TAM 20 BİN YTL KIRPTI ­Son yıl­lar­da yıl­dı­zı par­la­yan ve çok tu­tu­lan mar­ka­sı Ki­a, 2008 yı­lı­nın son fır­sa­tı o­la­rak hem bi­nek hem de SUV mo­del­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı çe­şit­li kam­pan­ya­lar­la fark­lı bek­len­ti­le­re uy­gun ve ol­duk­ça ca­zip se­çe­nek­ler su­nu­yor. Ki­a 4x4 mo­del­le­ri So­ren­to ve S­por­ta­ge’da 20.000 YTL’lik bir in­di­rim uy­gu­la­nı­yor. “VW Tİ­CA­Rİ”DE YÜZ­DE 5 Ara­lık ayı bo­yun­ca ge­çer­li ola­cak kam­pan­ya kap­sa­mın­da en çok ter­cih edi­len Volk­swa­gen mo­del­le­ri ara­sın­da yer alan Trans­por­ter ve Ca­ra­vel­le’e yüz­de 5’e va­ran in­di­rim uygulanıyor. Volk­swa­gen Trans­por­ter mo­del­le­ri 34.300 YTL’den sa­tı­lır­ken, Ca­ra­vel­le mo­de­lin­de ise 2.600 YTL’lik in­di­rim yapılıyor. ALFA ‘4 BİN EURO’ DEDİ ­Bir di­ğer fir­ma Al­fa Ro­me­o Tür­ki­ye, 31 A­ra­lık ta­ri­hi­ne ka­dar s­tok­lar­la sı­nır­lı kam­pan­ya kap­sa­mın­da Al­fa 159 mo­del a­i­le­sin­de 4.000 e­u­ro­ya; Al­fa 147 mo­del a­i­le­sin­de i­se 1.500 e­u­ro­ya va­ran in­di­rim fır­sat­la­rı su­nu­yor. Ay­rı­ca GT da­hil ol­mak ü­ze­re di­ğer Al­fa Ro­me­o mo­del­le­ri i­çin­de ö­zel sa­tın al­ma ko­lay­lık­la­rı sağ­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT