BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yö­ne­tim he­sap so­ra­cak

Yö­ne­tim he­sap so­ra­cak

Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi, 4 haf­ta­da gi­den 7 pu­an ve li­der­lik son­ra­sı Ya­nal’dan ra­por is­te­ye­cek. Ba­zı fut­bol­cu­la­ra uya­rı ve kad­ro­ya tak­vi­ye gün­dem­deTrab­zons­por Yö­ne­ti­mi, 4 haf­ta­da gi­den 7 pu­an ve li­der­lik son­ra­sı Ya­nal’dan ra­por is­te­ye­cek. Ba­zı fut­bol­cu­la­ra uya­rı ve kad­ro­ya tak­vi­ye gün­dem­de DÜĞ­ME­YE BA­SI­LI­YOR Bur­sas­por mağ­lu­bi­ye­tiy­le Trab­zons­por’da mo­ral­ler dip yap­tı. Si­vas, Kay­se­ri be­ra­ber­lik­le­ri ve Bur­sa mağ­lu­bi­ye­tiy­le son 4 haf­ta­da 7 pu­an kay­be­de­rek li­gin 9. haf­ta­sın­dan be­ri sü­re­ge­len li­der­li­ğin kay­be­dil­me­si yö­ne­ti­mi ha­re­ke­te ge­çir­di. Er­sun Ya­nal’dan bu dü­şüş­le il­gi­li ra­por is­te­ne­ce­ği ve ba­zı fut­bol­cu­la­ra uya­rı­da bu­lu­nu­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ya­nal’ın ra­po­ru­na gö­re ba­zı mev­ki­le­re tak­vi­ye için de düğ­me­ye ba­sı­la­ca­ğı ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Ya­nal se­zon ba­şın­dan be­ri oyun ku­ru­cu yok­lu­ğun­dan şi­ka­yet edi­yor. FOR­VET YE­TER­SİZ Bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın gol yol­la­rın­da­ki ye­ter­siz­li­ği pu­an ka­yıp­la­rın­da en önem­li fak­tör ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor. Gök­han Ünal’ın 6 haf­ta­ya va­ran sus­kun­lu­ğu ve Umut Bu­lut’un ye­ter­li ran­dı­ma­nı ve­re­me­me­si baş­ta yö­ne­tim ve ta­raf­ta­rı da is­yan nok­ta­sı­na ge­tir­di. Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in de bu iki­li­den mem­nun ol­ma­dı­ğı ifa­de edil­di. Öte yan­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mah­mut Ak­su, bir müd­det ön­ce Özer Hur­ma­cı’yı al­mak is­te­dik­le­ri­ni an­cak fi­yat­ta an­la­şa­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “O za­man ol­ma­dı ama bun­dan son­ra da ol­ma­ya­cak di­ye bir şey yok” açık­la­ma­sı yap­tı. Ze­hir zem­be­rek Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi so­nun­da pat­la­dı ve son gün­ler­de ya­şa­nan ha­kem ha­ta­la­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yap­tı. Ya­zı­da,”Si­vas ma­çıy­la baş­la­yan ha­ta­la­rın Bur­sa kar­şı­laş­ma­sıy­la gel­di­ği bo­yut or­ta­da­dır. Hoş­gö­rü­lü tav­rı­mız bir ah­mak­lık ola­rak al­gı­lan­mış­tır. Ta­kı­mı­mı­zın lig­de ara­yı aç­mak üze­re ol­du­ğu haf­ta­lar­da baş­la­yan ha­ta­lar ya­rı­şın gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­tir­miş­tir. Bur­sa ma­çın­da ye­di­ği­miz of­sayt gol ka­sıt­lı bir pla­nın par­ça­sı­dır” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT