BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ros’a ikaz gel­di!

Ba­ros’a ikaz gel­di!

At­tı­ğı gol­ler­le G.Sa­ray’ı zir­ve­ye doğ­ru ta­şı­yan Mi­lan Ba­ros’a yö­ne­tim­den uya­rı gel­di.At­tı­ğı gol­ler­le G.Sa­ray’ı zir­ve­ye doğ­ru ta­şı­yan Mi­lan Ba­ros’a yö­ne­tim­den uya­rı gel­di. Çek yıl­dı­zın son haf­ta­lar­da ce­za sa­ha­sı için­de ken­di­ni ye­re bı­ra­kıp pe­nal­tı bek­le­me­si ve to­pu eliy­le dü­zelt­me­le­ri­nin sık­laş­ma­sı üze­ri­ne, Ba­ros’la bir gö­rüş­me ya­pan Hal­dun Üs­tü­nel, “Bu dav­ra­nış­lar ca­mi­amız­da hoş kar­şı­lan­maz. Lüt­fen bi­raz da­ha dik­kat­li dav­ran” söz­le­riy­le ikaz et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT