BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OYUN­CU­LA­RI­MI KA­ZAN­DIM

OYUN­CU­LA­RI­MI KA­ZAN­DIM

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li A.Gü­cü ma­çı son­ra­sı il­ginç a­çık­la­ma­lar yap­tı. De­niz­li’nin bu söz­le­ri çok ko­nu­şu­la­cakBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li A.Gü­cü ma­çı son­ra­sı il­ginç a­çık­la­ma­lar yap­tı. De­niz­li’nin bu söz­le­ri çok ko­nu­şu­la­cak “EK­REM BE­Nİ ŞA­ŞIRT­TI” Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­sı NTVspor’da­ki “Yüz­de yüz” prog­ra­mı­na ka­tıl­dı ve bir­bi­rin­den il­ginç açık­la­ma­lar yap­tı. İş­te De­niz­li’nin çok ko­nu­şu­la­cak söz­le­ri: “Fut­bol­cu­la­rım­da şam­pi­yon­luk inan­cı ek­sik.Tu­haf ama bu­nu on­la­ra aşı­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ta­kım ol­ma yö­nün­de ek­sik­le­ri­miz var. Sis­te­mi­me ve şam­pi­yon­luk inan­cı­ma sa­hip çık­ma­yan­lar­la ça­lış­ma­ya­ca­ğım. Ba­zı oyun­cu­la­rı­mı şans ve­re­rek ka­zan­dım. Ek­rem’i ilk gel­di­ğin­de dü­şün­mü­yor­dum. Ama gü­ve­ni­mi bo­şa çı­kar­ma­dı. Si­vok, Tel­lo ve di­ğer­le­ri ye­te­nek­le­ri­ni fark­lı şe­kil­de kul­lan­ma­ya baş­la­dı.” “KAY­BET­ME­DİK, KA­ZAN­DIK!” Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı kay­be­di­len pu­an­lar­la il­gi­li ola­rak ise şun­la­rı söy­le­di: “Gö­re­ve gel­di­ğim­de dev­re­yi li­de­rin 5 pu­an ge­ri­sin­de ka­pat­mak ba­şa­rı olur di­yor­dum. An­cak bek­le­di­ğim­den faz­la pu­an­lar ka­zan­dık. Kay­bet­tik­le­ri­mi­ze ba­karak yorum yapıyorlar. Ama li­gin üst sı­ra­la­rın­da­ki ta­kım­lar­la ikin­ci ya­rı evi­miz­de oy­nu­yo­ruz. Bun­la­rın hep­si­ne 3’er pu­an gö­züy­le ba­kı­yo­rum. G.Sa­ray ma­çı son dep­las­ma­nı­mız. Mut­lak ga­li­bi­yet bek­li­yo­rum. Dev­re­ye mo­ral­li gir­mek zo­run­da­yız. Şu­bat ayı­nın or­ta­la­rın­da par­mak ısır­tan bir ta­kım ola­ca­ğız.” > Bilgehan Can DENİZLİ’DEN İNCİLER >> “Bo­bo ye­te­nek­li ve hırs­lı ilk ter­ci­him de­ğil. For­vet­te Nob­re ve Ho­los­ko’dan vaz­ge­çe­mem.” >> “Dev­re ara­sın­da iyi tek­lif ge­lir­se ba­zı oyun­cu­la­rı­mı gön­de­rir ye­ni trans­fer­ler ya­pa­bi­li­riz. Bu ko­nu 15 gün son­ra gün­de­me ge­le­cek.” >> “Del­ga­do A.Gü­cü ma­çı ön­ce­si ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nı top­la­dı ve mo­ral ko­nuş­ma­sı yap­tı. İş­te kap­tan böy­le olur. He­pi­miz ona çok gü­ve­ni­yo­ruz.” >> “Fut­bol­cu­la­rım adil ol­ma­dı­ğı­mı dü­şü­ne­bi­lir. Ama za­man­la hep­si­ne şans ve­re­ce­ğim. Şu an iti­ba­riy­le 16-17 fut­bol­cu­ma for­ma ver­dim. Her­kes ken­di­ni ha­zır tut­ma­lı.” >> “Se­ric bi­zim 8 ya­ban­cı­mız­dan bi­ri. Bu­gü­ne ka­dar faz­la şans ve­re­me­dim. Çün­kü kon­ten­jan so­ru­nu var. Ama bi­ze fay­da­sı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.” >> “Oyun­cu­la­rım Be­şik­taş for­ma­sı­nın kıy­me­ti­ni bil­mek zo­run­da. Bu for­ma­nın ağır­lı­ğı her­ke­se na­sip ol­maz.” >> “26. haf­tada zir­ve­de yer ala­cak 2 ya­da 3 ta­kım­dan bi­ri Be­şik­taş ola­cak­tır. Ta­raf­ta­rı­mız ye­ter ki bi­ze gü­ven­sin”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT