BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Trafik kazasında bir aile daha yok oldu

Trafik kazasında bir aile daha yok oldu

İs­tan­bul Şi­le yo­lun­da ön­ce­ki ge­ce yo­la çı­kan do­muz sü­rü­sü­nün se­bep ol­du­ğu ka­za­da 4 ki­şi­lik bir a­i­le yok ol­du. Zin­cir­le­me ka­za­da 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Şi­le Yo­lu Ömer­li Yo­ku­şu Ni­şan­te­pe mev­ki­in­de ön­ce­ki ge­ce mey­da­na ge­len ka­za­da, ara­cı ile ön­ce sü­rü­de­ki bir do­mu­za çar­pan ar­dın­dan da kar­şı şe­ri­de ge­çen Er­can Te­mel (26) ile bir­lik­te eşi Pe­ri­han Te­mel (26) ve kız­la­rı İrem Te­mel’in (7) ya­nı sı­ra ay­nı araç­ta bu­lu­nan ye­ğe­ni Bey­za Bağ (4) ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti. Ka­za sı­ra­sın­da an­ne­si­nin ku­ca­ğın­da olan 4 ay­lık be­bek Se­nem Te­mel ise ağır ya­ra­lan­dı. Yo­ğun ba­kı­ma kal­dı­rı­lan ve du­ru­mu­nun kri­tik ol­du­ğu öğ­re­ni­len Se­nem be­be­ğin ka­fa­ta­sın­da kı­rık­lar ol­du­ğu ve yo­ğun ba­kım­da uyu­tul­du­ğu öğ­re­nir­ken, ka­za ön­ce­sin­de Er­can Te­mel’in kız kar­de­şi Ay­sel Bağ ile eniş­te­si Ay­han Bağ’ın baş­ka bir araç ile ar­ka­dan Te­mel’i ta­kip et­tik­le­ri öğ­re­nil­di. Ka­za­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Bağ çif­ti­nin tek ço­cu­ğu Bey­za Bağ’ın, ku­zen­le­ri ile bir­lik­te ol­mak için am­ca­sı­nın kul­lan­dı­ğı ara­ca geç­ti­ği öğ­re­nil­di. AŞI­RI SÜ­RAT: 1 ÖLÜ Av­cı­lar’da ise ön­ce­ki ge­ce sa­at 02.30 sı­ra­la­rın­da E-5 ka­ra­yo­lu üze­rin­de aşı­rı sü­rat ya­pan bir kam­yo­ne­tin tak­la at­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len ka­za­da Cen­giz Koç (42) öl­dü, 1 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Zey­tin­bur­nu’nda da bir oto­mo­bi­lin tram­vay yo­lu­na gi­re­rek di­re­ğe çarp­ma­sı so­nu­cu sü­rü­cü Sa­vaş Y. ya­ra­lan­dı. SADECE BEBEK HAYATTA KALDI Oto­mo­bil­de bu­lu­nan­lar­dan ba­ba Er­can ile kı­zı İrem ve ye­ğe­ni Bey­za Bağ olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ağır ya­ra­lı olan an­ne Pe­ri­han ile 4 ay­lık be­be­ği Se­nem Te­mel am­bu­lans­la Göz­te­pe Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. An­ne de has­ta­ne­de ya­pı­lan bü­tün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Se­nem Te­mel’in du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu ve yo­ğun ba­kım­da tu­tu­la­rak uyu­tul­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91826
  % 0.21
 • 4.7903
  % 0.01
 • 5.5661
  % -0.28
 • 6.2392
  % -0.97
 • 188.372
  % -0.65
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT