BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehit oğlunun yanına gömüldü

Şehit oğlunun yanına gömüldü

Ku­zey Irak’ta, 1997 yı­lın­da bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik “Çe­kir­ge” ope­ras­yo­nun­da çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan Pi­ya­de Er Ka­mil Ada­koğ­lu, mem­le­ke­ti Zon­gul­dak’ın As­ma Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Rem­zi Soy­daş Ai­le Me­zar­lı­ğı’na def­ne­dil­miş­ti.Ku­zey Irak’ta, 1997 yı­lın­da bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik “Çe­kir­ge” ope­ras­yo­nun­da çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan Pi­ya­de Er Ka­mil Ada­koğ­lu, mem­le­ke­ti Zon­gul­dak’ın As­ma Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Rem­zi Soy­daş Ai­le Me­zar­lı­ğı’na def­ne­dil­miş­ti. Oğ­lu­nun üzün­tü­sü se­be­biy­le 2007 yı­lın­da kan­ser ol­du­ğu­nu öğ­re­nen Ha­li­me Ada­koğ­lu, te­da­vi gör­me­ye baş­la­dı. Sü­rek­li oğ­lu­na ka­vuş­ma ar­zu­su içe­ri­sin­de bu­lu­nan Ar­da­koğ­lu, ölün­ce oğ­lu­nun me­za­rı­nın ya­nı­na gö­mül­me­si­ni va­si­yet et­ti. Bir yıl­dır te­da­vi gör­dü­ğü kan­ser has­ta­lı­ğı­na ye­nik dü­şen Ha­li­me Ada­koğ­lu, dün oğ­lu­nun me­za­rı­nın ya­nı­na def­ne­dil­di. Ha­li­me Ada­koğ­lu’nun eşi Rem­zi Ada­koğ­lu ise 11 yıl ön­ce şe­hit olan oğ­lu­nun ar­dın­dan dün de ha­yat ar­ka­da­şı­nı son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT