BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­zı­cı: Far­kımızı gö­rün

Ya­zı­cı: Far­kımızı gö­rün

Arnavutköy’de 55 hizmetin toplu açılışı büyük bir katılımla gerçekleşti.Ga­zi­os­man­pa­şa il­çe­si­nin Ar­na­vut­köy bel­de­sin­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İl Ö­zel İ­da­re­si ve Bel­de Be­le­di­ye­sin­ce ya­pı­lan 55 hiz­me­tin top­lu a­çı­lı­şı yapıldı. Açılışta konuşan Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, “Ü­ret­ti­ği­miz, mil­le­tin hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz e­ser­le­ri kı­yas­la­mak i­çin da­ha ön­ce ya­şa­dık­la­rı­nı­zı u­nut­ma­yın. Far­kı gö­rün, o­na gö­re ter­ci­hi­ni­zi ya­pın” de­di. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su da, ken­di­le­ri­nin yap­tık­la­rı hiz­met­le­re mu­ha­le­fe­tin ha­yal­le­ri­nin da­hi u­la­şa­ma­dı­ğı­nı söyledi. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş da, ül­ke, böl­ge ve il p­lan­la­rı­nın ol­ma­ma­sı­nın, çar­pık ya­pı­laş­ma, alt­ya­pı ve u­la­şım me­se­le­si­ni be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ni be­lir­tti. Ar­na­vut­köy’e met­ro p­lan­la­dık­la­rı­nı da bil­di­ren Top­baş, kent ge­ne­lin­de top­lam 600 ki­lo­met­re met­ro a­ğı ön­gör­dük­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT