BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > el-Ka­ai­de Brük­sel’de

el-Ka­ai­de Brük­sel’de

Ta­rih­çi­ler ile­ri­de el-Ka­ai­de te­rör ör­gü­tü­nü her­hal­de Üçün­cü Bin­yıl ba­şın­da dün­ya­nın bü­yük güç­le­ri (İng. po­wer, fr. pu­is­san­ce) ara­sın­da de­ğer­len­di­re­cek­ler. Es­pri yap­mı­yo­rum. Bak­sa­nı­za ma­hut ör­güt, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin baş­ken­tin­de öy­le­si­ne teş­ki­lât­lan­mış ki, ni­ce dev­le­tin Brük­sel tem­sil­ci­lik­le­ri­ne fark atar.Ta­rih­çi­ler ile­ri­de el-Ka­ai­de te­rör ör­gü­tü­nü her­hal­de Üçün­cü Bin­yıl ba­şın­da dün­ya­nın bü­yük güç­le­ri (İng. po­wer, fr. pu­is­san­ce) ara­sın­da de­ğer­len­di­re­cek­ler. Es­pri yap­mı­yo­rum. Bak­sa­nı­za ma­hut ör­güt, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin baş­ken­tin­de öy­le­si­ne teş­ki­lât­lan­mış ki, ni­ce dev­le­tin Brük­sel tem­sil­ci­lik­le­ri­ne fark atar. Ney­se ki, PKK’yı ve ko­mü­nist anar­şist­le­ri hi­ma­ye­den hoş­la­nan Bel­çi­ka po­li­si, ör­gü­tü çöz­müş. Da­ha doğ­ru­su id­di­ası böy­le. el-Ka­ai­de, avuç içi ka­dar Bel­çi­ka’nın Brük­sel dı­şın­da­ki şe­hir­le­rin­de de fe­da­ile­ri­ni yer­leş­tir­miş. Ne ya­pa­cak­mış? Brük­sel’de top­la­nan 24 Av­ru­pa dev­le­ti li­de­ri­ni, in­ti­har bom­ba­cı­la­rı eliy­le öl­dü­re­cek­miş. Al­man­ya şan­söl­ye­si An­ge­la Mer­kel, Fran­sa cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy ve bu çap­ta di­ğer Av­ru­pa dev­let adam­la­rı... New York-Was­hing­ton ey­le­mi ile Ame­ri­ka’da ta­ri­hin en bü­yük te­rö­rü­nü ger­çek­leş­ti­ren el-Ka­ai­de, ge­çen­ler­de As­ya’da Bom­bay’da da ken­di­ni gös­ter­di. Za­ten Irak’ta, Af­ga­nis­tan’da ABD ve NA­TO ile çar­pı­şı­yor ama, Ba­tı yan­lı­sı po­li­ti­ka gü­den As­ya dev­let­le­ri­ne de had­di­ni bil­dir­mek is­te­di. Bir Av­ru­pa-As­ya dev­le­ti olan Tür­ki­ye’ye kar­şı İs­tan­bul’da İn­gil­te­re baş­kon­so­los­lu­ğu­na, Mû­se­vî si­na­go­gu­na, son­ra ABD’nin Bo­ğaz’da­ki kon­so­los­ha­ne ka­le­si­ne ya­pı­lan­la­rı da unut­mu­yo­ruz. Av­ru­pa li­der­le­ri, 6 ay­lık dö­nem baş­kan­lı­ğın­dan Fran­sa’yı uğur­la­mak ve 2009’un ilk ya­rı­sı dö­nem baş­kan­lı­ğı­na ge­le­cek Çek Cum­hu­ri­ye­ti’ni kut­la­mak için top­lan­mış­lar­dı. Sar­kozy’nin Tür­ki­ye’ye ar­tık da­ha ih­ti­yat­lı yak­laş­tı­ğı, Çek Cum­hu­ri­ye­ti’nin ise Tür­ki­ye’nin üye­li­ği­ni is­te­di­ği söy­le­ni­yor. Ama ta­ri­hin en bü­yük me­de­ni­yet pro­je­si olan Av­ru­pa Bir­li­ği’ni sa­kat­la­mak için, bir yan­dan sı­nır­la­rı be­lir­siz kıy­tı­rık Kıb­rıs Rum­la­rı, di­ğer ta­raf­tan el-Ka­ai­de, çen­gel at­ma­ya kal­kı­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT