BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAVA KİRLİLİĞİ ­her yıl 3 mil­yon ­ca­na mal o­lu­yor

HAVA KİRLİLİĞİ ­her yıl 3 mil­yon ­ca­na mal o­lu­yor

Bir ra­por ha­zır­la­yan AK ­Par­ti Mil­let­ve­ki­li Prof. Öz­türk, ha­va kir­li­li­ği­nin başta kanser olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğunu söyledi> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA AK Par­ti Ha­tay Mil­let­ve­ki­li ve Mec­lis Çev­re Ko­mis­yo­nu Baş­kan Ve­ki­li Prof. Dr. Mus­ta­fa Öz­türk, ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da ha­va kir­li­li­ğin­den kay­nak­la­nan ölüm­le­rin yüz­de 90’ı­nın fa­kir ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Öz­türk, ha­va kir­li­li­ği ile il­gi­li ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, ye­tiş­kin bir in­sa­nın gün­de or­ta­la­ma 13 bin-16 bin lit­re ha­va so­lu­du­ğu, ço­cuk­la­rın so­lu­ma mik­ta­rı­nın ye­tiş­kin­le­re gö­re yüz­de 50 faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ço­cuk­la­rın so­lu­num sis­tem­le­ri ge­liş­mek­te ol­du­ğun­dan do­la­yı, vü­cut­la­rı çev­re­sel şart­la­ra kar­şı çok da­ha has­sas­tır. Do­la­yı­sıy­la, te­miz ve­ya kir­li ha­va ço­cuk­la­rın ve yaş­lı­la­rın sağ­lı­ğı için ol­duk­ça önem­li­di­r” de­di. KİR­Lİ HA­VA KAN­SER SE­BE­Bİ Dün­ya­da ha­va kir­li­li­ğin­den her yıl 3 mil­yon in­sa­nın öl­dü­ğü­ne, bu ora­nın dün­ya­da­ki top­lam ölüm ora­nı­nın yüz­de 5’i­ni oluştur­du­ğu­na dik­kat çeken Prof. Öz­türk, ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kirli havanın kansere yolaçtığını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT