BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ViC­DAN­SIZ­LIK

ViC­DAN­SIZ­LIK

Ka­ra­tay il­çe­sin­de don­du­ru­cu so­ğuk­ta ku­tu içe­ri­si­ne ko­nu­lan kız be­bek, ca­mi av­lu­su­na bı­ra­kıl­dı. İmam ta­ra­fın­dan bu­lu­nan “Ka­de­r” be­be­ğin an­ne­si araş­tı­rı­lı­yorHastanede sağlık kontrolünden geçirilen bebeğe “Kader” ismi verildi. > ­Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İ­HA Ka­ra­tay il­çe­si İb­ni Si­na Ma­hal­le­si’n­de­ki Ka­sap Si­nan Ca­mi İ­ma­mı İb­ra­him Ça­buk, sa­bah na­ma­zı i­çin ca­mi­ye git­ti­ği sı­ra­da ku­tu i­çe­ri­sin­de ağ­la­yan bir be­bek bul­du. Kun­da­ğa sa­rı­lı be­bek am­bu­lans­la Dr. Fa­ruk Sü­kan Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. 2 ki­lo 400 g­ram a­ğır­lı­ğın­da­ki be­be­ğin sağ­lık du­ru­mu­nun i­yi ol­du­ğu, en­fek­si­yo­na kar­şı ge­rek­li tah­lil­le­rin ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di. 7 gün­lük ol­du­ğu be­lir­le­nen kız be­be­ğin bay­ram­da dün­ya­ya gel­di­ği a­çık­lan­dı. Po­lis, be­be­ğin gö­bek kor­do­nun­da­ki mü­hür­den han­gi has­ta­ne­de dün­ya­ya gel­di­ği­ni be­lir­le­dik­ten son­ra, an­ne­si­ne u­la­şa­rak so­ruş­tur­ma baş­la­ta­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT