BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ha­lı o­yun­cak­çı

Pa­ha­lı o­yun­cak­çı

Ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­la­rı­nı Hong Kong‘da­ki ofi­sin­den yö­ne­ten İs­viç­re­li iş ada­mı Dr. Marc Fa­ber di­yor ki: “Fe­de­ral hü­kü­met bi­ze 600 do­lar ge­ri öde­me ya­pı­yor. Eğer, bu pa­ra­yı Wal-Mart’ta har­car­sak Çin‘e, ben­zin alır­sak Arap­la­ra.Ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­la­rı­nı Hong Kong‘da­ki ofi­sin­den yö­ne­ten İs­viç­re­li iş ada­mı Dr. Marc Fa­ber di­yor ki: “Fe­de­ral hü­kü­met bi­ze 600 do­lar ge­ri öde­me ya­pı­yor. Eğer, bu pa­ra­yı Wal-Mart’ta har­car­sak Çin‘e, ben­zin alır­sak Arap­la­ra. Bil­gi­sa­yar alır­sak Hin­dis­tan‘a, seb­ze ve mey­ve alır­sak Mek­si­ka‘ya, Hon­du­ras ve Gu­ate­ma­la‘ya gi­de­cek. İyi bir ara­ba al­mak is­ter­sek Al­man­ya‘ya. Kü­çük elek­tro­nik oyun­cak­la­ra har­car­sak Tay­van‘a gi­de­cek ve ABD eko­no­mi­si­ne ka­zanç sağ­la­ma­ya­cak...” Dr. Marc Fa­ber da­ha son­ra; “Pa­ra­yı ül­ke­miz­de tut­ma­nın tek yo­lu ha­yat ka­dın­la­rı­na ve al­ko­le har­ca­ya­lım... ABD’de üre­ti­len tek şey bun­lar...” di­yor... * Dr. Fa­ber‘e so­rul­ma­lı, ger­çek­ten de ABD’nin üret­tik­le­ri sa­de­ce bun­lar mı? Pe­ki, uçak, sa­vaş ge­mi­le­ri, fü­ze, tank, si­lah, bom­ba ve do­la­rı kim üre­ti­yor? Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri... Eğer, Tay­land‘a bir sa­vaş ge­mi­si­ni ABD sa­tar­sa, kar­şı­lı­ğın­da aca­ba kaç mil­yon oyun­cak alır? He­sap­la­ya­bi­len var mı? Kı­sa­ca; dün­ya­nın en pa­ha­lı oyun­cak­la­rı­nı ABD üre­ti­yor... Bu oyun­cak­la­rı ise kü­çük­ler de­ğil, sa­ray­lar­da otu­ran bü­yük­ler kul­la­nı­yor... Kul­la­nıl­dı­ğın­da ise in­san­lı­ğa bir hay­li pa­ha­lı­ya mal olu­yor... Ni­ce ül­ke­ler ve mil­let­ler ha­ri­ta­dan si­li­ni­yor... * Av­ru­pa­lı uz­man­lar ise so­ru üre­ti­yor; “Fa­ber’in an­lat­tık­la­rı doğ­ru ola­bi­lir ama bu ürün­le­ri­ni ABD hal­kı­na sa­tan ül­ke­ler pa­ra­la­rı­nı ne­re­ye ya­tır­dı?” ABD’de ba­tan şir­ket­le­rin fon­la­rı­na... Pe­ki, kim bat­mış olu­yor? ABD’mi? Yok­sa; Av­ru­pa­lı­lar, Arap­lar, Rus­lar mı? Sa­hi, kim?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT