BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Be­yan­na­me gü­nü i­şi gü­cü bı­ra­kır­dık”

“Be­yan­na­me gü­nü i­şi gü­cü bı­ra­kır­dık”

Ma­li Mü­şa­vir Vey­sel Gül­ka­nat’ın (sol­da) Cum­hu­ri­yet Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü Meh­met Ali Ka­ra­kurt’la yap­tı­ğı soh­be­te Cenk Esen de katıldı.TÜRKİYE DE ORADAYDI Ma­li Mü­şa­vir Vey­sel Gül­ka­nat’ın (sol­da) Cum­hu­ri­yet Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü Meh­met Ali Ka­ra­kurt’la yap­tı­ğı soh­be­te Cenk Esen de katıldı. İn­şa­at fir­ma­sı yet­ki­li­si Zu­hal Öz­yal­çın, be­yan­na­me­le­ri­ni ar­tık son gün ge­ce 24.00’e ka­dar ve­re­bil­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Geç­miş­te be­yan­na­me ver­me dö­nem­le­rin­de ip­tal olu­yor­duk, za­ma­nı­mı­zı kuy­ruk­lar­da bek­le­ye­rek har­cı­yor­duk” de­di. Ver­gi da­ire­le­ri­ne koş­tu­ra koş­tu­ra gel­dik­le­ri­ni ve sa­at 17.30’a ka­dar iş­lem­le­ri bi­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı gün­le­ri unut­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen Öz­yal­çın, “Be­yan­na­me gün­le­ri es­ki­den özel­di, tüm iş­le­ri­mi­zi bı ra­kır ver­gi da­ire­si­nin yo­lu­nu tu­tar­dık” di­ye ko­nuş­tu. Ma­li Mü­şa­vir Can Kut­lu­türk, e-be­yan­na­me ön­ce­si her be­yan­na­me için ay­rı bir kuy­ru­ğa gi­ril­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ar­tık be­yan­na­me­le­ri pa­ket ha­lin­de ve­ri­yo­ruz” de­di. Kut­lu­türk, “Sa­de­ce ver­gi bor­cu yok­tur ya­zı­sı için gün­ler­ce bek­ler­dik” ha­tır­lat­ma­sı­nı yap­tı. ÇA­YI­MI­ZI İÇER­KEN İŞİ­Mİ­Zİ Bİ­Tİ­Rİ­YO­RUZ Ma­li Mü­şa­vir Vey­sel Gül­ka­nat, ver­gi da­ire­si­ni git­me kor­ku­su­nun ar­tık bit­ti­ği­ni kay­de­de­rek, “Es­ki­den me­mur­lar ka­la­ba­lık­tan ka­fa­sı­nı kal­dı­ra­maz­dı. Şim­di ça­yı­mı­zı içer­ken so­ru­la­rı­mız ce­vap­la­nı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Geç­miş­te be­yan­na­me ver­me sü­re­cin­de 4-5 aşa­ma­dan ge­çil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Gül­ka­nat, “Bu­gün bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da be­yan­na­me­mi­zi dol­du­ru­yo­ruz” de­di. Mü­kel­lef­le­ri zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Ka­ra­kurt, bu kap­sam­da mü­kel­lef Se­mih Çi­çek’e yap­tık­la­rı zi­ya­re­te bi­zi da­vet et­ti. Çi­çek, “Sa­de­ce kuy­ruk­lar­da bek­le­me­si için adam tu­tar­dık” de­di.
Kapat
KAPAT