BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel ve Dur­sun has­ta­ne­de ya­tı­yor­muş... Te­mel kör, Dur­sun da ö­lüm dö­şe­ğin­de, sa­at sa­yı­yor... Er­te­si gün hem­şi­re ka­pı­yı aç­mış, bir de ne gör­sün?... ­Te­mel ve Dur­sun has­ta­ne­de ya­tı­yor­muş... Te­mel kör, Dur­sun da ö­lüm dö­şe­ğin­de, sa­at sa­yı­yor... Er­te­si gün hem­şi­re ka­pı­yı aç­mış, bir de ne gör­sün?... ­Kör o­lan Te­mel gö­rü­yor, öl­mek ü­ze­re o­lan Dur­sun tı­pış tı­pış yü­rü­yor... ­Dok­tor­lar “Bu na­sıl o­lu­yor” di­ye u­zun sü­re a­raş­tır­mış­lar, so­nun­da ce­va­bı bul­muş­lar; Öl­mek ü­ze­re o­lan Dur­sun hap­şır­mış... ­Kör Te­mel “Çok ya­şa” de­miş... Dur­sun da “Sen de gör” de­miş... kadınlar&erkekler “-Man­tar ile er­kek ara­sın­da­ki fark ne­dir?...” -Man­ta­rın kül­tü­rü var... ... “-Bir ka­dı­nın ne­den gü­zel ol­ma­sı, akıl­lı ol­ma­sı­na ter­cih edi­li­yor?... -Er­kek­ler, dü­şün­me ye­ri­ne gör­me­yi da­ha iyi be­ce­re­bil­dik­le­rin­den... ... “-Er­kek­ler dert­leş­mek­ten ne an­lar?...” -Maç ara­sı 15 da­ki­ka­lık soh­bet... ... “-Bir er­kek­le uzak­tan ku­man­da­nın ben­zer­li­ği ne­dir?...” -İki­si de ba­sit, kul­la­nı­mı ko­lay ve ge­nel­lik­le te­le­viz­yo­nun ya­kı­nın­da uzan­mış du­rum­da­dır.. ... -Er­kek­ler eşit bir iliş­ki­yi na­sıl ta­nım­lar?... “-Siz pi­şi­rir­si­niz, er­kek yer. Siz te­miz­ler­si­niz, er­kek kir­le­tir. Siz ütü­ler­si­niz, er­kek bu­ruş­tu­rur...” ... “-Dü­şün­me ye­te­nek­le­ri­nin yüz­de 90’ını kay­bet­miş er­ke­ğe ne de­nir?...” -Dul adam... (...Nur­han Te­miz’den) te­be­şir to­zu “-­Ze­ki o­lan in­san ko­nu­şur­ken, ko­nuş­tu­ğu ko­nu­dan çok ki­min­le ko­nuş­tu­ğu­nu dü­şü­nür...” (...Sc­ho­pen­ha­u­er) hayata dair... -Ya­pa­bi­le­ce­ğin ka­dar söz ver... Son­ra söz ver­di­ğin­den da­ha faz­la­sı­nı yap... -Dert­le­ri­ni göz­yaş­la­rın­da boğ­mak is­te­yen­le­re dert­le­rin yüz­me bil­di­ği­ni söy­le... -Da­lın ucu­na git­mek­ten kork­ma... Mey­ve ora­da­dır... -Bü­yük adam bü­yük­lü­ğü­nü kü­çük ada­ma dav­ra­nı­şıy­la gös­te­rir... -Şans bu­ke­la­mun gi­bi­dir... Bi­raz za­man ta­nı, mut­la­ka de­ği­şe­cek­tir... -Baş­la­mak için en uy­gun za­ma­nı bek­ler­sen hiç baş­la­ma­ya­bi­lir­sin... -Gü­lüm­se­di­ğin­de gü­zel­leş­me­yen bir yüz hiç gör­me­dim... -Ki­mi za­man için­de­ki o ses­siz se­se uz­man­lar­dan da­ha faz­la gü­ven... -Her­hal­de bu­nu ona hiç­kim­se söy­le­me­di ki, uçu­yor... -Öte­ki in­san­lar­dan da­ha akıl­lı ol... Yal­nız bu­nu on­la­ra söy­le­me... -İyi ça­lı­şan, sık gü­len ve çok se­ven ba­şa­rı­yı el­de eder... -Do­la­yı­sıy­la ha­lat­la­rı çöz... Gü­ven­li li­man­dan uzak­la­ra yel­ken aç... Rüz­gâ­rı ya­ka­la, araş­tır, düş­le, keş­fet... (...Al­do­us Hux­ley) tuzaktan kumanda (...LİG TV - 2’ye 1) OĞUZ TONG­SİR: Baş­ka­nım Trab­zons­por’un sol ka­na­dı bi­raz za­yıf san­ki... SAD­Rİ ŞE­NER: Sağ­dan oy­na­sın­lar ne ya­pa­yım ya­ni... *** OĞUZ TONG­SİR: Trab­zon bas­ket­bol­da da id­di­alı bir ha­le gel­di... SAD­Rİ ŞE­NER: Evet... Ama bas­ket­bol­dan an­la­mı­yo­ruz ki; ha­kem­le­re ona gö­re iti­raz ede­lim... bizimkiler Ye­ni ev­le­nen Ser­dar’ın, ye­ni evi­ne ikin­ci gi­di­şiy­di... Ser­vis­ten in­miş ve mer­di­ven­ler­le üçün­cü ka­ta ka­dar çık­mış­tı... Ka­pı­yı çal­mış ama bir sü­re bek­le­me­si­ne rağ­men açan ol­ma­mış... Hal­bu­ki az ön­ce te­le­fon­la ko­nuş­muş­tu... So­nuç­ta ka­pı azı­cık ara­la­nın­ca; ken­di­si­ne şa­ka ya­pı­lı­yor zan­ne­de­rek om­zuy­la yük­le­ni­yor... Ka­pı ar­dı­na ka­dar açı­lı­yor ama ar­ka­sın­da­ki 65-70 yaş­la­rın­da­ki tey­ze yer­de... Evet, yor­gun­luk­tan ola­cak ki mer­di­ven­le­ri bir kat ek­sik çık­mış­tır... iğ­ne­lik... > VAY HALİNE ­­A­la­ca­ka­ran­lık tü­rün, Ak­de­niz’de ko­lu­dur... ­Gü­ney Kıb­rıs te­rö­rün, ­Mer­kez ka­ra­ko­lu­dur! A­da’nın bir ye­rin­de, ­Gö­rü­lü­yor se­rap­lar... İn­gi­liz üs­le­rin­de, ­Çev­ri­li­yor do­lap­lar! ­Dev­let zan­ne­dip gü­ya, ­Ka­pı­lıp hayâ­li­ne... ­Rum i­piy­le ku­yu­ya, İ­ne­nin vay hâ­li­ne! (...Se­fa Ko­yun­cu) i­ti­raf re­yo­nu (...isim: hül­ya yıl­dı­rım ...şe­hir: an­ka­ra ...yaş: yir­mi­ye ya­kın) Bil­gi­sa­yar­da­ki Wi­namp prog­ra­mın­dan Ka­zım Ko­yun­cu din­li­yo­rum... Bi­li­yor­su­nuz lis­te­de bir tek şar­kı olun­ca dur­ma­dan ba­şa alıp tek­rar ça­lı­yor... Bir sü­re son­ra ken­di ken­di­me söy­len­me­ye baş­lı­yo­rum; “-Ya­hu rah­met­li am­ma uzun şar­kı yap­mış ha­a...” > (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT