BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hiz­bul­lah ki­me de­nir?

Hiz­bul­lah ki­me de­nir?

Su­al: Kur’an-ı ke­rim­de ge­çen Hiz­bul­lah, ne de­mek­tir? CE­VAP: Hiz­bul­lah, Mü­ca­de­le su­re­sin­de Es­hab-ı ki­ram için kul­la­nıl­mış çok önem­li bir ta­bir­dir. Mai­de su­re­sin­dey­se, Al­lah’ı, Re­su­lü­nü ve mü­min­le­ri dost edi­nen­ler için kul­la­nıl­mış­tır. İki­si de ay­nı an­lam­da­dır. (Al­lah dos­tu, Al­lah ta­raf­ta­rı, Al­lah’ın fır­ka­sı, Al­lah’ın di­ni­ne yar­dım eden­ler, Al­lah için ça­lı­şan­lar) gi­bi an­lam­la­ra ge­lir.Su­al: Kur’an-ı ke­rim­de ge­çen Hiz­bul­lah, ne de­mek­tir? CE­VAP: Hiz­bul­lah, Mü­ca­de­le su­re­sin­de Es­hab-ı ki­ram için kul­la­nıl­mış çok önem­li bir ta­bir­dir. Mai­de su­re­sin­dey­se, Al­lah’ı, Re­su­lü­nü ve mü­min­le­ri dost edi­nen­ler için kul­la­nıl­mış­tır. İki­si de ay­nı an­lam­da­dır. (Al­lah dos­tu, Al­lah ta­raf­ta­rı, Al­lah’ın fır­ka­sı, Al­lah’ın di­ni­ne yar­dım eden­ler, Al­lah için ça­lı­şan­lar) gi­bi an­lam­la­ra ge­lir. Mü­ca­de­le su­re­sin­de­ki o âyet-i ke­ri­me­nin mea­li şöy­le­dir: (Al­lah’a ve ahi­ret gü­nü­ne ina­nan bir mil­le­tin, ba­ba­la­rı, oğul­la­rı, kar­deş­le­ri ya­hut ak­ra­ba­la­rı da ol­sa, Al­lah’a ve Re­su­lü­ne düş­man olan­lar­la dost­luk et­ti­ği­ni, on­la­rı sev­di­ği­ni gör­mez­sin. On­lar öy­le zat­lar ki, Al­lah kalb­le­ri­ne ima­nı [mer­me­re ka­zı­nır gi­bi] yaz­mış ve on­la­rı ken­din­den bir ruh­la, bir kuv­vet­le des­tek­le­miş­tir. On­la­rı, alt­la­rın­dan ır­mak­lar akan Cen­net­le­re so­ka­cak, ora­da son­suz ka­la­cak­lar­dır. Al­lah on­lar­dan ra­zı­dır, on­lar da On­dan ra­zı­dır. İş­te on­lar Al­lah’ın hiz­bi­dir. İyi bil ki, kur­tu­lu­şa ula­şa­cak olan­lar, Al­lah’ın hiz­bi­dir.) [Mü­ca­de­le 22] Es­hab-ı ki­ram, Müs­lü­man ol­ma­yan en ya­kın­la­rı­nı bi­le sev­me­miş­ler, on­la­ra Al­lah için düş­man ol­muş­lar­dır. Harb­de, en ya­kın­la­rıy­la sa­vaş­mış­lar­dır. Me­se­la, Uhud Sa­va­şın­da, Ebu Ubey­de bin Cer­rah, ba­ba­sı Cer­rah‘ı, Mu­sab bin Umeyr kar­de­şi Ubeyd bin Umeyr‘i öl­dür­dü. Ömer bin Hat­tab, da­yı­sı As bin Hi­şâm bin Mu­gıy­re‘yi öl­dür­dü. Ali bin Ebi Ta­lib de, am­ca ço­cuk­la­rı­nı öl­dür­dü. Re­su­lul­lah izin ver­sey­di, Ebu Be­kir Sıd­dık da ken­di oğ­lu­nu öl­dü­re­cek­ti. Ra­dı­yal­la­hü an­hüm=Hep­sin­den Al­la­hü tea­la ra­zı ol­sun. (Ha­zin) Ne bü­yük saa­det bu! Al­la­hü teâ­lâ, Es­hab-ı ki­ra­mı Hiz­bul­lah ola­rak övü­yor, üs­te­lik on­lar­dan ra­zı ol­du­ğu­nu bil­di­ri­yor. Al­la­hü te­âlâ­nın sı­fat­la­rı ebe­di­dir, son­suz­dur. Es­hab-ı ki­ram­dan ra­zı ol­ma­sı da son­suz­dur. Ar­tık bir da­ha sö­zün­den dön­mez, hep ra­zı­dır. Bir âyet-i ke­ri­me mea­li: (Al­lah as­la sö­zün­den dön­mez.) [Al-i İm­ran 9, Zü­mer 20, Rad 31] Yi­ne hep­si­nin is­tis­na­sız Cen­net­lik ol­du­ğu da şöy­le bil­di­ri­li­yor: (Hep­si­ne de, Cen­ne­ti söz ver­dim.) [Ni­sa 95, Ha­did 10] Böy­le övü­len Cen­net­lik zat­la­rı ten­kit et­mek, ne ka­dar çok yan­lış olur. Al­lah dost­la­rı­nı dost bil­mek, ima­nın esas­la­rın­dan­dır. Al­lah’ın dost­la­rı ve Cen­net­lik olan Es­hab-ı ki­ra­mı sev­me­yen­le­rin, iman­la­rı­nın ne du­rum­da ol­du­ğu­nu, bu âyet-i ke­ri­me­ler açık­ça gös­ter­mek­te­dir. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT