BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dört kız kardeş batan fırını iflastan kurtardı

Dört kız kardeş batan fırını iflastan kurtardı

Van’da, ka­dın e­li de­ğen fı­rın, sa­tı­şlarını dör­de kat­la­dı. Maaşlarını alamayan çalışanların terk ettiği fırın if­la­sın e­şi­ğin­den kurtularak kâ­ra geç­tiAy­şe, Sey­han, El­van ve Tu­ba Or­han, Bah­çe­sa­ray’ın ilk ka­dın iş­let­me­ci­si ol­du. Van’­a 110 ki­lo­met­re uzak­lık­ta, yı­lın 6 ayı yo­lu ula­şı­ma ka­pa­lı olan Bah­çe­sa­ra­y’­da, ka­dın­lar da gi­de­rek ça­lış­ma ha­ya­tı­nın için­de yer alıyor. Bah­çe­sa­ra­y’­da ya­şa­yan Ay­şe, Sey­han, El­van ve Tu­ba Or­han kar­deş­ler, il­çe­nin ilk ka­dın iş­let­me­ci­le­ri ol­ma özel­li­ği ile dik­ka­ti çe­ki­yor. 4 kız kar­deş bir sü­re ön­ce ba­ba­la­rı­nın iş­le­ri­nin yo­ğun­lu­ğu se­be­biy­le iş­let­mek­te zor­lan­dı­ğı fı­rın­la­rı­nın iş­let­me­ci­li­ği­ni üst­len­di. Gün­de 250 ek­mek sa­ta­bi­len ve ma­aş­la­rı­nı ala­ma­yan iş­çi­le­rin ay­rıl­ma­sıy­la kol­la­rı sı­va­yan 4 kar­deş, şim­di ise gün­de bin adet ek­mek sa­tı­şı ya­pı­yor. Bah­çe­sa­ra­y’­da ka­dın­la­rın iş ha­ya­tın­da faz­la yer al­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Sey­han Or­han da ku­zen­le­ri Gül­şen Or­ha­n’­ın AK Par­ti­’den mil­let­ve­ki­li se­çil­me­si­nin il­çe­de­ki ka­dın­la­ra bü­yük ce­sa­ret ver­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT