BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asırlık kardeşlerin örnek dayanışması

Asırlık kardeşlerin örnek dayanışması

Bur­sa­’da asır­lık kar­deş­ler za­ma­na mey­dan oku­yor... 25 yıl ön­ce eşi­ni kay­be­den Hi­da­yet Ağ­san, gü­ler yü­zü ile göz­le­ri ra­hat­sız olan kar­de­şi­ne mo­ral kay­na­ğı olu­yor.Hi­da­yet Ağ­san, zi­ya­ret et­ti­ği kar­de­şi­nin ilk de­fa ya­ta­ğa düş­tü­ğü­nü söy­le­di. > BUR­SA İne­göl il­çe­sin­de, iki kar­deş­ten 101 ya­şın­da­ki Hi­da­yet Ağ­san, il­çe­ye bağ­lı Fın­dık­lı kö­yün­de­ki evin­de tek ba­şı­na ya­şı­yor. 25 yıl ön­ce eşi­ni kay­be­den Hi­da­yet Ağ­sa­n’­ın 6 ço­cu­ğu ve 9 da to­ru­nu bu­lu­nu­yor. Ağ­sa­n’­ın kar­de­şi 99 ya­şın­da­ki Sid­ret Ör­nek ise 21 yıl ön­ce eşi­ni kay­bet­miş ve ço­cuk­la­rı­nın ya­nın­da ka­lı­yor. Sid­ret Ör­ne­k’­in de 6 ço­cu­ğu ve 7 to­ru­nu var. Ara­la­rın­da­ki ba­ğı ko­par­ma­yan iki kar­deş, son ola­rak Sid­ret Ör­ne­k’­in göz­le­rin­den ra­hat­sız ol­ma­sı se­be­biy­le bir ara­ya gel­di. Ab­la Hi­da­yet Ağ­san, kar­de­şi­ne mo­ral ver­di­ği zi­ya­ret­te, ilk de­fa 9 yıl ön­ce dok­tor yü­zü gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Her sa­bah sa­at 5’te kalk­tı­ğı­nı söy­le­ye­n ­Ağ­san, sof­ra­sın­dan süt, yo­ğurt, pey­nir, zey­tin ve yu­mur­ta ek­sik et­me­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT