BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Estetik ameliyat olabilmek için ikiz çocuklarını sattı!

Estetik ameliyat olabilmek için ikiz çocuklarını sattı!

Bel­çi­ka­’da 31 ya­şın­da­ki bir ka­dın, li­po­suc­ti­on (yağ al­dır­ma) ope­ras­yo­nu için ge­re­ken 18 bin 500 do­la­rı kar­şı­la­mak için ye­ni do­ğan ikiz be­bek­le­ri­ni sat­mak­tan tu­tuk­lan­dı.Bel­çi­ka­’da 31 ya­şın­da­ki bir ka­dın, li­po­suc­ti­on (yağ al­dır­ma) ope­ras­yo­nu için ge­re­ken 18 bin 500 do­la­rı kar­şı­la­mak için ye­ni do­ğan ikiz be­bek­le­ri­ni sat­mak­tan tu­tuk­lan­dı. Ghent şeh­rin­de gar­son­luk ya­pan So­ni­a Rin­gro­ir, ay­rıl­dı­ğı eşi­nin du­ru­mu po­li­se bil­dir­me­si­nin ar­dın­dan geç­ti­ği­miz haf­ta tu­tuk­lan­dı. Sor­gu­su­nun ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kı­lan Rin­gro­ir, id­di­ala­rı red­dederken, 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sıy­la yar­gı­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT