BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ŞEHİR HAYATI en­gel­li­le­re gö­re dü­zen­len­me­li!

ŞEHİR HAYATI en­gel­li­le­re gö­re dü­zen­len­me­li!

600 der­nek ve 5 fe­de­ras­yo­nun bağ­lı bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye Sa­kat­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri Yıl­dı­ray Çı­nar, be­le­di­ye­le­rin şe­hir ha­ya­tı­nı en­gel­li­le­rin ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak şe­kil­de dü­zen­le­me­le­ri­ni is­te­di.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA 600 der­nek ve 5 fe­de­ras­yo­nun bağ­lı bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye Sa­kat­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri Yıl­dı­ray Çı­nar, be­le­di­ye­le­rin şe­hir ha­ya­tı­nı en­gel­li­le­rin ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak şe­kil­de dü­zen­le­me­le­ri­ni is­te­di. Tür­ki­ye­’de 8 mil­yon 400 bin en­gel­li­ bu­lun­du­ğu­nu söyleyen Çı­nar, en­gel­li­le­rin hu­ku­ki prob­lem­le­ri­ne dev­le­tin des­tek ol­ma­sı, eği­tim­de dev­le­tin eli­ni en­gel­li­le­rin üze­rin­den çek­me­me­si­ni ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. En­gel­li ki­şi­le­rin ai­le­le­ri­nin has­ta­ne­ler­de­ki uz­man­lar ara­cı­lı­ğıy­la en­gel­lik ko­nu­sun­da bi­linç­len­di­ril­me­si­nin en­gel­li­ye na­sıl yak­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Çı­nar, “Dev­let en­gel­li­le­ri is­tih­dam ede­rek ha­ya­ta tu­tun­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­lı. Ken­di ayak­la­rı üze­rin­de ka­la­bi­len en­gel­li­nin ise ya­şa­ma se­vin­ci bir kat da­ha ar­ta­cak­tı­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT