BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye k­ri­ze ha­zır­lık­lı ve güç­lü gir­di

Tür­ki­ye k­ri­ze ha­zır­lık­lı ve güç­lü gir­di

Baş­lık­ta­ki ifa­de­yi ba­na ait zan­ne­dip kı­zan oku­yu­cu­lar ola­cak­tır. Ko­lay ve ca­zip ola­nı se­çip “kriz bi­zi eze­cek, hü­kü­met hiç­bir şey yap­mı­yor, ne ola­cak ha­li­miz?” tar­zın­da ya­zı­lar yaz­ma­dı­ğım için “sı­kın­tı­la­rı ha­fi­fe al­mak­la” it­ham edil­me­ye alış­kı­nım. La­kin tes­pit OECD Ge­nel Sek­re­te­ri Gur­ri­a’ya ait... Ha­ni ba­zı iş adam­la­rı­mız “OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da kriz ted­bi­ri al­ma­yan tek ül­ke­yiz” di­yor­lar­dı ya... OECD’nin te­pe­sin­de­ki adam “ha­zır­lık­lıy­dı­nız” di­yor ve ek­li­yor: “Di­ğer ül­ke­ler­den da­ha iyi du­rum­da­sı­nız.”Baş­lık­ta­ki ifa­de­yi ba­na ait zan­ne­dip kı­zan oku­yu­cu­lar ola­cak­tır. Ko­lay ve ca­zip ola­nı se­çip “kriz bi­zi eze­cek, hü­kü­met hiç­bir şey yap­mı­yor, ne ola­cak ha­li­miz?” tar­zın­da ya­zı­lar yaz­ma­dı­ğım için “sı­kın­tı­la­rı ha­fi­fe al­mak­la” it­ham edil­me­ye alış­kı­nım. La­kin tes­pit OECD Ge­nel Sek­re­te­ri Gur­ri­a’ya ait... Ha­ni ba­zı iş adam­la­rı­mız “OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da kriz ted­bi­ri al­ma­yan tek ül­ke­yiz” di­yor­lar­dı ya... OECD’nin te­pe­sin­de­ki adam “ha­zır­lık­lıy­dı­nız” di­yor ve ek­li­yor: “Di­ğer ül­ke­ler­den da­ha iyi du­rum­da­sı­nız.” *** Bir ban­ka­nın CE­O’su ile laf­lı­yo­ruz. “Ra­ma­zan Bay­ra­mın­da kâ­bus­lar için­dey­dim, bu bay­ram ka­fa­mı din­le­dim” di­yor dos­tum... Mev­du­at­ta ar­tış, kre­di sto­kun­da ise aza­lış ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek “ufak ufak kre­di ver­me­ye baş­la­dık” di­ye ek­li­yor. Kriz bit­me­di, şid­de­ti­ni de azalt­ma­dı. 2009’un me­şak­kat­li bir yıl ola­ca­ğın­da her­kes hem­fi­kir... Ni­te­kim 3. çey­rek bü­yü­me ra­kam­la­rı, sa­na­yi ve ko­nut­ta da­ral­ma­nın baş­la­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Ama “çö­ke­ce­ğiz, mah­vo­la­ca­ğız” ko­ro­su­nun meş’um gü­rül­tü­sü­ne rağ­men “kuy­ru­ğu dik tut­ma­ya de­vam et­ti­ği­miz” de aşi­kâr. *** Dış ti­ca­ret hac­mi Mil­li Ge­li­ri­nin ya­rı­sı­na ula­şan bir ül­ke­nin dün­ya­da­ki kriz­den et­ki­len­me­ye­ce­ği­ni söy­le­mek için “akıl­dan gay­ri mü­sel­lah” ol­mak la­zım... Bu­nu söy­le­yen de yok za­ten... La­kin, “kriz Tür­ki­ye’yi ye­re se­re­cek, mah­vo­la­ca­ğız” de­mek baş­ka şey, “kriz­den et­ki­le­ne­ce­ğiz” de­mek baş­ka şey... Dün 3. çey­rek bü­yü­me ora­nı yüz­de 0.5 ola­rak açık­lan­dı. Med­ya bu­nu “bü­yü­me di­be vur­du, şok, kriz te­ğet geç­me­di” di­ye ver­di. Doğ­ru, bü­yü­me ora­nı düş­tü ve muh­te­me­len önü­müz­de­ki bir ve­ya iki çey­rek­te de dü­şe­cek. Ama iro­nik olan şu: Ana­list­ler yüz­de -1 (ek­si) bü­yü­me bek­li­yor­lar­dı. Oran tüm tah­min­ler­den da­ha eh­ven gel­me­si­ne rağ­men “ön­ce­den pi­şi­ri­lip do­la­ba kon­muş” baş­lık­lar, yi­ne de ser­vis edil­di. Şu­nu an­la­ma­mız la­zım: İyi ba­kım ve do­zun­da ilaç­la ge­çi­ri­le­cek bir has­ta­lı­ğı “yo­ğun ba­kım­da” te­da­vi et­me­ye kalk­mak, vü­cu­dun me­ta­bo­liz­ma­sı­nı bo­zup da­ha ağır has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­run­ma­sız ha­le ge­ti­rir. Kö­tüm­ser­lik ya­rı­şı ya­pan­lar uma­rım bu­nu da dü­şü­nü­yor­lar­dır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT