BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­laş­ma kı­sa sü­re­li ve kre­di­li

An­laş­ma kı­sa sü­re­li ve kre­di­li

Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) he­ye­ti, ocak ayı ba­şın­da Tür­ki­ye’ye ge­le­cek.Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) he­ye­ti, ocak ayı ba­şın­da Tür­ki­ye’ye ge­le­cek. Tür­ki­ye ile IMF ara­sın­da ya­pı­la­cak prog­ra­ma da­ir tek­nik ça­lış­ma­lar­da so­na ge­lin­me­si se­be­biy­le da­vet edi­len he­ye­tin, an­laş­ma­yı im­za­la­mak üze­re ge­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Bu ge­liş­me­ler çer­çe­ve­sin­de, IMF ile ya­pı­la­cak prog­ram kap­sa­mın­da­ki po­li­ti­ka­lar, ya­pı­sal dü­zen­le­me­ler ve prog­ra­mın içe­ri­ği­ne iliş­kin di­ğer hu­sus­lar­da gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak üze­re bir IMF he­ye­ti Tür­ki­ye’ye da­vet edil­di­ği ifa­de edil­di. KRE­Dİ­Lİ STAND-BY IMF ile ya­pı­la­cak an­laş­ma­da, kı­sa sü­re­li bir stan­dart stand-by se­çe­ne­ği­nin ağır­lık ka­zan­dı­ğı da be­lir­ti­li­yor. An­laş­ma­nın 1.5-2 yıl ola­ca­ğı ve 3 yıl gi­bi uzun sü­re­li ol­ma­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. IMF he­ye­ti ile Ocak ayın­da ya­pı­la­cak gö­rüş­me­le­rin de kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­rak, an­laş­ma­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT